Dotację do kwoty ponad 240 tys. zł otrzymają władze gminy Bojszowy na usuwanie zniszczonej podczas powodzi pompowni ścieków sanitarnych i urządzeń kanalizacyjnych.

Będzie to pierwszy przypadek wykorzystania nadzwyczajnych zasad dofinansowania przez WFOŚiGW w Katowicach przedsięwzięć związanych z usuwaniem skutków majowej powodzi.

Środki Funduszu przeznaczone zostaną w Bojszowach na naprawę i czyszczenie pięciu przepompowni oraz remont 12 zaworów w 26 specjalistycznych studniach kanalizacyjnych. W ramach tego zadania do końca sierpnia opróżnione zostaną z powstałych podczas powodzi osadów zbiorniki i rurociągi w przepompowniach, a także zdemontowane i gruntownie oczyszczone. Naprawione będą elementy oprzyrządowania armatury, konstrukcji stalowych i szaf sterowniczych. W miejsce zniszczonych w trakcie powodzi zamontowane zostaną nowe pompy.

Dzięki temu możliwe będzie znów skuteczne i bezpieczne dla środowiska odprowadzanie ścieków w wielu miejscowościach powiatu bieruńsko-lędzińskiego dotkniętych skutkami tegorocznej powodzi, zwłaszcza w Bojszowach, Bojszowach Nowych, Świerczyńcu, Międzyrzeczu, a także w Jedlinie.

Dotacja Funduszu na ten cel, wynosi 80 procent kosztów kwalifikowanych wydatków inwestycyjnych zadania. Aby uzyskać tę pomoc władze gminy muszą dostarczyć do WFOŚiGW w Katowicach kserokopie dokumentów o ogłoszeniu i odwołaniu alarmu powodziowego, protokoły oceny szkód powodziowych, dokumentację fotograficzną i harmonogram rzeczowo-finansowy. Tryb uzyskania tych środków został maksymalnie uproszczony tak, by potencjalni beneficjenci mogli ubiegać się o środki Funduszu poniesione od dnia ogłoszenia alarmu powodziowego do czterech miesięcy po jego odwołaniu.

źródło: wfosigw.katowice.pl


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj