Komisja Europejska upomniała Polskę w związku z naruszeniem przepisów ochrony środowiska. Sprawa dotyczy niewykonania oceny oddziaływania na środowisko kopalni odkrywkowej na obszarze ochrony Natura 2000 nad jeziorem Gopło.

Zgodnie z zaleceniem komisarza ds. środowiska Janeza Potočnika, Komisja prześle władzom polskim uzasadnioną opinię oraz zwróci się o doprowadzenie do zgodności z unijnymi przepisami w ciągu dwóch miesięcy. W przeciwnym wypadku, Komisja może przekazać sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Jezioro Gopło podlega ochronie na mocy dyrektywy siedliskowej będącej częścią unijnych przepisów dotyczących sieci Natura 2000. Zgodnie z prawodawstwem Unii w przypadku obszarów chronionych na mocy dyrektywy siedliskowej oraz w przypadku zagrożonych gatunków ptaków chronionych na mocy dyrektywy w sprawie ochrony dzikiego ptactwa przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac konieczne jest przeprowadzenie oceny ich ewentualnych niekorzystnych skutków.

Ekorozwój Kraków 300 x 250

Wzmiankowana kopalnia – nowa odkrywka złoża Tomisławice Kopalni Węgla Brunatnego „Konin” w Kleczewie S.A. – znajduje się w pobliżu chronionego jeziora. Obawy Komisji wzbudza fakt, że na potrzeby oceny przedłożono niewystarczające dane oraz że błędne założenia mogły mieć wpływ na wynik oceny, co może mieć negatywne skutki dla objętych ochroną roślin i zwierząt. Wezwanie do usunięcia uchybienia ani spotkania z przedstawicielami władz polskich nie doprowadziły do rozwiązania kwestii, w związku z czym wystosowano uzasadnioną opinię. Polska ma dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi.

źródło: ec.europa.eu

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj