Park Centralny i Park Podzamcze mogą stać się atrakcyjną przestrzenią rekreacyjną dla mieszkańców Olsztyna i turystów. Prezydent Olsztyna i wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego podpisali umowę na współfinansowanie inwestycji.

Inwestycja powstanie w ramach programu rewitalizacji centrów miast. Wiosną tego roku Olsztynowi przyznano już ok. 5 mln. zł na rewitalizację pierwszego etapu Parku Podzamcze. Warunkiem otrzymania dofinansowania w konkursie na rewitalizację było m.in. zapewnienie powstania nowego miejsca pracy przypadającego na każdy milion złotych dofinansowania. Oznacza to, że w przypadku realizacji  tych dwóch inwestycji – Parku Centralnego  I Parku Podzamcze – powstanie dodatkowo 10 miejsc pracy

Projekt „Poprawa estetyki i atrakcyjności przestrzeni miejskiej w śródmieściu Olsztyna – budowa Parku Centralnego i rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze w Olsztynie” jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy w zakresie rewitalizacji i zagospodarowania przestrzeni miejskiej Olsztyna. Występują tu „puste” lokalizacje, doskonale usytuowane w układzie przestrzennym i komunikacyjnym, ale nieużytkowane lub zaniedbane. Park Centralny o powierzchni 12,87 ha stanowi obecnie nieestetyczne, nieatrakcyjne miejsce w ścisłym centrum miasta, na terenie stanowiącym zaplecze centrum handlowo – usługowego, lokalizacji urzędów i innych instytucji administracji publicznej masowo odwiedzanych przez mieszkańców i przyjezdnych. Park Podzamcze o pow. ok. 5,69 ha obecnie funkcjonuje, lecz jego wygląd i stan techniczny wymaga natychmiastowej poprawy (krzywe chodniki, zarastająca trawa, woda zbierająca się w nierównościach ziemi, zniszczone elementy małej architektury i oświetlenia). Ponadto parki nie są przyjazne dla osób niepełnosprawnych. Nieatrakcyjność tych obszarów w centrum miasta prowadzi do spadku atrakcyjności turystycznej Olsztyna. Zły stan techniczny parków druzgocąco wpływa na spadek wyglądu przestrzeni publicznej.

Wartość projektu: 15 644 959,91 zł
Wartość dofinansowania: 9 998 715,34 zł.

Podzamcze jest ciągiem zieleni, położonym w dolinie Łyny wokół zamku, otoczonym terenami zurbanizowanymi. Wyróżnia się bardzo zróżnicowanym ukształtowaniem terenu. Całe założenie parkowe przedzielone jest ciągami komunikacyjnymi na 3 sektory składające się z dwóch części: sektora północnego (odcinek między wiaduktami kolejowymi a na ul. Nowowiejskiego) oraz sektorów środkowego (odcinek między mostem na ul. Nowowiejskiego a mostem św. Jana) i południowego (między mostem św. Jana a mostem św. Jakuba). Projekt zakładający rewaloryzację części północnej został wybrany do dofinansowania w ramach konkursu 01/09/4.2 RPO WiM. Wszystkie części Podzamcza mają charakter współczesnej aranżacji parkowej. Dodatkowo część środkowa zawiera ślady historycznych założeń tj. fontannę znajdującą się przed dawną willą Haicha, tarasy ziemne na skarpie przy kasynie oficerskim oraz fragmenty szpalerów lub pojedynczych egzemplarzy drzew. Na obrzeżach parku, na skarpach występują masywy drzewostanu liściastego, na dnie doliny rzecznej grupy zieleni komponowanej drzew, krzewów liściastych i iglastych wraz z trawnikami. Na terenie objętym projektem znajduje się nie użytkowany budynek byłego Klubu Garnizonowego, kręgielnia, ozdobny okrągły basen parkowy ozdobiony fontanną centralną wymagający remontu, 3 mostki parkowe w złym stanie, murki oporowe o zróżnicowanej wysokości wymagające uzupełnienia, gotyckie mury obronne, a także pomniki, figury oraz rzeźby kamienne i betonowe. Park Miejski Podzamcze leży w otoczeniu układu urbanistycznego miasta Olsztyn i objęty jest prawną ochroną konserwatorską na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie z dnia 17.09.1957 r., wpisującej układ do rejestru zabytków nieruchomych województwa. Istnienie zniszczonego parku wokół zamku, będącego ulubionym miejscem spotkań i spacerów mieszkańców, który nie jest w stanie spełniać swojej funkcji wskazuje na brak zrozumienia społecznego dla idei ochrony zabytków, a także na niewłaściwe wykorzystanie potencjału przyrodniczego.

Realizacja inwestycji pozwoli na stworzenie w mieście obszaru o dużym znaczeniu rekreacyjnym i turystycznym. Oba parki oddzielone są od siebie jedynie ul. Szrajbera, w związku z tym po realizacji inwestycji stanowić będą jeden zwarty obszar, na którym wypoczywać będą mogli mieszkańcy Olsztyna oraz liczni turyści. Jednocześnie należy wyraźnie podkreślić, że przedmiotem projektu jest utworzenie Parku Centralnego na obecnym terenie nieużytku oraz kontyntynuacja rewaloryzacji parku Podzamcze – drugi i ostatni etap jego rewitalizacji.

Rewaloryzacja Podzamcza obejmuje:

-przebudowę chodników
-budowę ścieżek rowerowych
-przebudowę i budowę schodów
-przebudowę oświetlenia
-remont i przebudowę istniejącej fontanny
-remont i rozbudowę murków oporowych
-budowę placu zabaw w miejscu zniszczonego placu sportowego
-podświetlenie fontanny, rzeźb, schodów
-naprawę (wymianę) mostków przez rzekę Łynę
-przebudowę rurociągów przez rzekę Łynę
-wykonanie powierzchniowego odwodnienia terenu
-wymianę ławek i koszy na śmieci,
-elementy wyposażenia parkowego, stojaki rowerowe,
-uporządkowanie zieleni.

Budowa Parku Centralnego obejmuje:

-budowę placu integracyjnego oraz centralnego o nawierzchni utwardzonej, wzbogaconych w rzeźby i inną małą architekturę
-budowę centralnej polany o nawierzchni trawiastej.
-budowę ścieżki rowerowej zaprojektowanej niezależnie od ciągów komunikacyjnych pieszych, przeznaczonej na ruch dwustronny
-budowę ścieżki spacerowo – rowerowej pełniącej także funkcję ciągu technicznego do obsługi parku – łączącej ul. Kościuszki, aż do terenu projektowanego jako miejsca siedzące w układzie tarasowym, łączącej się z ul. 22 Stycznia w miejscu istniejącego wjazdu na teren parku
-budowę tarasów widokowych
-uregulowanie brzegów rzeki Łyny
-budowę 3 kładek pieszo-rowerowych nad Łyną
-oświetlenie
-budowę wejść do parku – głównego przy ul. E. Plater i 22 Stycznia, wyposażonego w kładki lub platformy na różnych poziomach, zaś pozostałe wejścia – ze schodami i rampami umożliwiającymi dostęp dla osób niepełnosprawnych.
-zakup i wyposażenie parku w ławki, stoliki, kosze na śmieci, lampy, rzeźby, tablice inform. ,poidełka, stojaki na rowery, fontannę i inne opisane w pfu.
-wykonanie prac rozbiórkowych po dawnym użytkowniku i nielegalnych wysypisk śmieci
-wykonanie powierzchniowego odwodnienia terenu
-budowę sieci wod-kan
-instalację syst. monitoringu
-nasadzenia, wycinkę drzew.

źródło: olsztyn.eu

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj