Jeszcze tylko przez kilka dni podmioty zobowiązane do opłaty za korzystanie ze środowiska w ostatnim półroczu, mogą ją wnosić bez naliczonych odsetek.
Do 31 lipca br. każdy podmiot korzystający ze środowiska, zgodnie z art. 273 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska- tekst jednolity: Dz. U. z 2008r., Nr 25, poz. 150 z póź. zm. (POŚ) zobowiązany jest do uiszczenia opłat z tytułu:
•    wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza (procesy technologiczne, przeładunek benzyn silnikowych, kotły grzewcze, silniki spalinowe, hodowla drobiu);
•    wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi (ścieki, wody chłodnicze, wody opadowe lub roztopowe, wody zasolone, wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych);
•    poboru wód (wody podziemne, powierzchniowe);
•    składowania odpadów (obowiązki opłat i sprawozdań od 2002r. przejął zarządzający składowiskiem).
Opłat środowiskowych nie wnosi się za:
•    wodę kupowaną od wodociągów,
•    emisję ścieków do kanalizacji,
•    wprowadzanie ścieków do zbiorników bezodpływowych (szamb).

Do ponoszenia opłat zgodnie z art. 275 p.o.ś. za korzystanie ze środowiska są obowiązane, z zastrzeżeniem art. 284 ust. 2 p.o.ś., podmioty korzystające ze środowiska.
Zgodnie z art. 289 ust. 1 p.o.ś. nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1 p.o.ś., których półroczna wysokość wnoszona na rachunek urzędu marszałkowskiego nie przekracza 400 zł.
Podmiot korzystający ze środowiska ma obowiązek:
•    prowadzić aktualizowaną co pół roku ewidencję danych zawierającą informacje o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat,
•    ustalać we własnym zakresie wysokość należnej opłaty, według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce,
•    wnosić bez wezwania należną opłatę do końca miesiąca po upływie każdego półrocza, na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska.
Opłaty za korzystanie ze środowiska są zobowiązaniem podatkowym i nie uiszczone w terminie podlegają wraz z odsetkami za zwłokę przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
UWAGA: Zwolnienie z obowiązku wniesienia opłaty nie zwalnia z obowiązku składania wykazów o zakresie korzystania ze środowiska.

Wykaz zawierający informacje i dane, wykorzystane do ustalenia opłat oraz wysokość opłat, podmiot ustala zgodnie ze stawkami obowiązującymi w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce, określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 października 2008r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. z 2008r., Nr 196, poz. 1217 póź. zm.) i przedkłada marszałkowi województwa  do końca miesiąca następującego po upływie każdego półrocza.
Podmiot zobowiązany jest również do przedstawienia wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji i danych o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.

Podstawa prawna:
•    Obwieszczenie ministra środowiska z 4 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2011 (M.P. nr 74, poz. 945),
•    Rozporządzenie ministra środowiska z 18 czerwca 2009 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. nr 97, poz. 816).

Źródło: www.poznan.pl


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj