W poniedziałek w Brukseli minister Marcin Korolec po raz ostatni przewodniczył obradom Rady UE ds. Środowiska. Podczas spotkania europejscy ministrowie podjęli decyzje dotyczące m.in. efektywnego wykorzystania zasobów oraz przyszłej polityki na rzecz ochrony różnorodności biologicznej, które należały do priorytetowych zagadnień w trakcie polskiej prezydencji

Podczas posiedzenia rada przyjęła przygotowane przez Polskę konkluzje dotyczące „Unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej do 2020 roku” (EU Biodiversity Strategy to 2020). Dokument ten prowadzi do osiągnięcia głównych celów polityki ochrony bioróżnorodności w Europie: ochrony gatunków i siedlisk, utrzymywania i odnawiania ekosystemów, wprowadzania celów w zakresie różnorodności biologicznej w inne polityki UE (tzw. integracja sektorowa), walki z agresywnymi gatunkami obcymi oraz wzmocnienie wkładu UE w zapobieganie globalnej utraty różnorodności biologicznej.

– Konkluzje podkreślają pilną potrzebę odwrócenia wciąż trwającego trendu utraty różnorodności biologicznej i degradacji ekosystemów w UE do 2020 roku. Aby tego dokonać musimy podejmować wspólne działania, budować partnerstwa, włączać inne sektory do wzmocnienia ochrony bioróżnorodności oraz uruchamiać konieczne środki. Prezydencja doprowadziła także do przyjęcia „Planu działań na rzecz Europy efektywnie korzystającej z zasobów” (Roadmap to a resource efficient Europe). Dokument ten jest jednym z elementów przygotowań UE do transformacji gospodarczej w stronę bardziej zrównoważonej i konkurencyjnej gospodarki oraz przejścia na bardziej zieloną gospodarkę. – Mapa drogowa wskazuje kierunki średniookresowych i długookresowych działań prowadzących do osiągnięcia efektywnego zarządzania zasobami. Obejmuje szeroki zakres obszarów – energetykę, żywność, transport i budownictwo. Plan wskazuje działania, których podjęcie wymagane będzie na wszystkich poziomach społeczeństwa, przez firmy, konsumentów, regiony, państwa członkowskie, i które będą konieczne do stopniowego osiągnięcia efektywnego zarządzania zasobami oraz zrównoważonego rozwoju – wyjaśnia minister Korolec.

Jednym z punktów posiedzenia rady była również dyskusja ministrów na temat wyników najważniejszego wydarzenia polskiej prezydencji w obszarze środowiska – Konferencji klimatycznej ONZ w Durbanie (COP17), która zakończyła się przyjęciem pakietu ustaleń prowadzących do nowego globalnego klimatycznego porozumienia.

Ponadto podczas posiedzenia rady przedstawiono ministrom raporty w zakresie postępu prac nad trzema propozycjami legislacyjnymi: rozporządzeniem dotyczącym eksportu i importu niebezpiecznych chemikaliów, dyrektywy w zakresie zawartości siarki w paliwach żeglugowych oraz dyrektywy w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi.

Ostatnia Rada UE ds. środowiska podczas polskiej prezydencji była także okazją do podsumowania działań związanych z budowaniem nowych ram środowiska w Europie – celu, który przyświecał Ministerstwu Środowiska w ciągu ostatniego półrocza. O kończącej się prezydencji minister Korolec powiedział: – Polska prezydencja w obszarze środowiska podjęła ogromny wysiłek wykonując zadania na rzecz ochrony środowiska w Europie i na świecie poprzez kształtowanie nowych ram środowiskowych. Ta prezydencja z pewnością ugruntowała naszą pozycję w UE i pogłębiła naszą integrację europejską. Przed nami rok pełen wyzwań w obszarze środowiska i z tym pozytywnym kapitałem uzyskanym podczas prezydencji wejdziemy w ten nowy rok na forum UE.

Ministerstwo Środowiska w czasie prezydencji zorganizowało ponad  100 spotkań grup roboczych w Brukseli, ponad 80 różnych spotkań w kraju i za granicą z udziałem ministrów, a także ekspertów z całego świata. Polscy eksperci przygotowywali merytorycznie wydarzenia w ramach prezydencji – kierowali pracami grup roboczych i eksperckich, koordynowali stanowisko UE i reprezentowali je na forum globalnym. Ponadto zadaniem polskiej prezydencji były przygotowania logistyczne wydarzeń zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj