W środę 29 kwietnia na zamku w Olsztynie podpisano pierwszą w województwie warmińsko-mazurskim umowę o dofinansowanie projektu, realizowanego w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Umowa została zawarta pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Lubawie. WFOŚiGW w Olsztynie reprezentowany był przez Prezesa Zarządu Adama Krzyśków oraz jego Zastępcę Marię Sokoll. Z ramienia PWiK Sp. z o. o. w Lubawie umowę podpisał Stefan Pankowski.

Projekt pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy miejskiej Lubawa", realizowany przez PWiK Sp. z o.o. w Lubawie uzyskał ponad 15 mln zł dofinansowania z Funduszu Spójności w ramach POIiŚ. Całkowity koszt inwestycji to ponad 19 mln zł.

Przedsięwzięcie obejmuje swoim zakresem modernizację i remont oczyszczalni ścieków w Lubawie, budowę słonecznej suszarni osadów, budowę sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 2 067,5 mb oraz budowę sieci wodociągowej o łącznej długości 1 073,5 mb.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj