Zagrożenia wynikające ze zmian klimatycznych są silnie uwarunkowane geograficznie. Proces zmian nieco inaczej przebiega w Europie Zachodniej, a nieco inaczej w Polsce. W naszym kraju w ciągu ostatnich 40 lat nasiliły się gwałtowne powodzie i okresy bardzo dużych prędkości wiatru. 

Polska jest krajem o dużym zróżnicowaniu regionalnym, zatem rodzaje i skala zagrożeń związanych z antropogenicznymi zmianami klimatu różnią się w zależności od położenia, regionalnych warunków klimatycznych oraz wielkości i struktury przestrzennej miast. 

Skala zagrożeń

Czynniki te, zwłaszcza wielkość i struktura przestrzenna, decydują o tym, jak mocno miasto modyfikuje lokalne warunki klimatyczne. Zjawiska charakterystyczne dla obszarów zurbanizowanych, takie jak miejska wyspa ciepła i nasilenie opadów burzowych, najsilniej zaznaczają się w dużych aglomeracjach, choć pojawiają się także w średnich i małych miastach, które dominują w strukturze osadniczej Polski. 

Zjawiska te występowały od zawsze, jednak ich częstotliwość i intensywność wzrasta w wyniku zmian klimatycznych. W raporcie Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) „Climate Change 2022: Consequences, Adaptation and Risks” wskazano, że nasilenie zjawisk takich jak fale upałów, ulewne deszcze, gwałtowne burze czy wiatry o sile huraganu, susze i związane z nimi pożary, a także p...