Sieć wodociągowa i kanalizacyjna najczęściej stanowią własność przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego bądź zostają temu przedsiębiorstwu oddane do używania. W konsekwencji to na przedsiębiorstwie ciąży obowiązek zapewnienia prawidłowego działania sieci, w tym dokonywania jej konserwacji i napraw. W praktyce gestorzy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych często spotykają się z problemem braku dostępu do sieci w celu usunięcia powstałych na niej awarii, jeśli sieci te przebiegają przez nieruchomości należące do osób trzecich.

Ustawa z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. DzU z 2020 r. poz. 2028; dalej: u.z.z.w.) przyznaje przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu uprawnienie do wejścia na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego odbiorcy usług m.in. w celu przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez to przedsiębiorstwo. Dotyczy to zatem sytuacji, gdy awarii ulega sieć znajdująca się na terenie nieruchomości odbiorcy usług. A co w przypadku, gdy mamy do czynienia z sieciami położonymi na terenie nieruchomości innych podmiotów?

Na gruncie obowiązujących przepisów można wskazać 4 podstawowe sposoby uzyskania przez przedsiębiorstwo uprawnienia do wejścia na teren cudzej nieruchomości i wykonania naprawy sieci należącej do niego:

  •     ...