Planowanie w gospodarce odpadami ma wyraźne podstawy prawne na poziomie zarówno unijnym, jak i krajowym. Unijna dyrektywa odpadowa wprost zobowiązuje wszystkie państwa członkowskie UE, aby ich właściwe organy opracowały co najmniej jeden plan gospodarki odpadami. Plany te z osobna lub łącznie pokrywają cały obszar geograficzny danego państwa członkowskiego.

Plany gospodarki odpadami mają zawierać analizę bieżącej sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami na danym obszarze geograficznym, a także określają środki, jakie należy zastosować, aby udoskonalić racjonalne z punktu widzenia środowiska przygotowanie do ponownego użycia, recyklingu, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów i ocenę tego, w jaki sposób plan wspiera realizację celów i przepisów wspomnianej dyrektywy. 

Raz na sześć lat

Dyrektywa określa także obligatoryjne i fakultatywne elementy, które winny być uwzględnione w planach. Państwa członkowskie zapewniają, aby plany gospodarki odpadami i programy zapobiegania powstawaniu odpadów były oceniane przynajmniej co sześć lat i zmieniane stosownie do potrzeb.

Implementację unijnej dyrektywy odpadowej1 w tym zakresie stanowi przede wszystkim polska ustawa o odpadach2. Stanowi ona, że dla osiągnięcia celów założonych w polityce ochrony środowiska, ...