W instalacjach komunalnych biogaz można pozyskiwać i produkować w kilku miejscach. Również na kilka sposobów można go zagospodarowywać na cele energetyczne.

Biogaz pojawia się na składowisku już po kilku miesiącach jego eksploatacji. Jednak jego ujmowanie i energetyczne wykorzystanie możliwe jest technicznie dopiero po spełnieniu kilku warunków brzegowych. To przede wszystkim odpowiednia ilość i skład biogazu, co związane jest z grubością warstwy składowanych odpadów. Równolegle realizowana jest wraz z postępem eksploatacji budowa sieci studni odgazowujących oraz rurociągów zbiorczych zapewniających wytworzenie podciśnienia w bryle składowiska. 

Dla odgazowania biernego wystarczające są studnie odgazowujące i rurociągi doprowadzające biogaz do pochodni. Dla instalacji odgazowania aktywnego elementem koniecznym jest zainstalowanie dmuchawy wytwarzającej podciśnienie na stronie ssawnej oraz nadciśnienie na stronie tłocznej. 

Odwodniony i pozbawiony zanieczyszczeń biogaz może być skierowany do silnika gazowego napędzającego prądnicę, gdzie wykorzystany będzie do wytwarzania energii elektrycznej. Ciepło wytwarzane z obiegu chłodzenia silnika oraz z ciepła odebranego ze strumienia spalin może z kolei zostać wykorzystane do celów grzewczych lub technologicznych. 

Lokalizacja składowisk nie sprzyja, niestety,...