Dobiega końca rozpoczęty w połowie 2018 r. projekt LIFE URBANGREEN, który potwierdza oczywiste założenia, że lepsze zarządzanie zieloną infrastrukturą miasta, a w szczególności lepsza dbałość o drzewa, zwiększa wartość dostarczanych mieszkańcom usług ekosystemowych. Co więcej, nakłady poniesione na utrzymanie zieleni zwracają się wielokrotnie.

Skąd w ogóle pomysł na takie badania i czy faktycznie można wycenić wartość korzyści?

Realizowany w latach 2014–2016 projekt MONIT-AIR „Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie” dostarczył miastu pierwszą wielkoobszarową (ponad 100 ha) szczegółową inwentaryzację zieleni, która obejmowała m.in. Planty, park Jordana i aleję Pokoju. Poza pozytywnym wpływem projektu na świadomość społeczeństwa ważnym produktem okazało się wdrożone i przystosowane specjalnie dla polskiego rynku narzędzie do zarządzania zielenią miejską, czyli oprogramowanie R3 TREES, oraz nowa mapa roślinności rzeczywistej, istotna dla skutecznej ochrony terenów najcenniejszych pod względem przyrodniczym. W związku z potrzebą wyjaśnienia wielu nierozwikłanych w ramach MONIT-AIR zagadnień, zwłaszcza dotyczących funkcji zieleni i doskonalenia metod zarządzania, powstał zespół skutecznie wnioskujący o środki unijne na dofinasow...