Gmina jako właściciel budynku komunalnego powinna zapewnić lokatorom takie warunki mieszkaniowe, które nie będą zagrażały ich życiu ani zdrowiu. Na 20 skontrolowanych przez NIK gmin jedynie połowa prowadziła prace służące poprawie stanu mieszkań o niskim standardzie (substandardowych). 

Dodajmy od rzu, że nawet w tych gminach, gdzie prace podjęto – dotyczyły one niewielkiej liczby mieszkań tego typu1. Według wstępnych danych Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2021 r. (NSP 2021), w latach 2011-2021 nastąpiła poprawa wyposażenia w instalacje i urządzenia techniczne mieszkań i budynków. Kategorie substandardowych warunków mieszkaniowych wg GUS-u przedstawia rysunek. 

Woda i ciepło

W 2021 r. w najbardziej powszechną instalację, jaką jest wodociąg (kran z bieżącą wodą), wyposażonych było prawie 14,9 mln z ponad 15,3 mln ogólnej liczby mieszkań (97,1%). W stosunku do NSP 2011 to wzrost o prawie 15%. Zwiększyła się również liczba mieszkań z łazienką (o 19,4%) oraz z ustępem spłukiwanym wodą bieżącą (o 16,2%), a ich udziały w ogóle mieszkań wyniosły po 94,8%.

Ponad 12,9 mln mieszkań wyposażonych było w centralne ogrzewanie (sieciowe, indywidualne i innego typu), tj. o 19,6% więcej niż w 2011 r., a ...