Od lat wiele mówi się o konieczności spełnienia coraz wyższych celów – nakładanych na wprowadzających produkty w opakowaniach na rynek oraz na samorządy – w zakresie recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów opakowaniowych i komunalnych. 

Niedocenianym instrumentem do uzyskania poziomów zdaje się być „ponowne użycie”, definiowane w ustawie o odpadach jako działanie polegające na wykorzystywaniu produktów lub części produktów niebędących odpadami ponownie do tego samego celu, do którego były przeznaczone. Równolegle przytoczyć należy drugą definicję: „przygotowania do ponownego użycia”, gdzie rozumie się przez to odzysk polegający na sprawdzeniu, czyszczeniu lub naprawie, w ramach której produkty lub części produktów, które wcześniej stały się odpadami, są przygotowywane do tego, aby mogły być ponownie wykorzystywane bez dodatkowych czynności wstępnego przetwarzania.

Prawo i rynek

Mając na uwadze nadchodzące regulacje, w tym procedowany w Brukseli projekt rozporządzenia w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (PPWR), które dotyczą obowiązkowego stosowania opakowań wielokrotnego użytku oraz wydłużania cyklu życia produktów (projekt rozporządzenia w sprawie ekoprojektu dla zrówno...