Udzielenie zamówienia in house jest prawnie dozwolone w przypadku zaktualizowania się przesłanek, które nawiązują do cech charakterystycznych stosunku wewnętrznego. W przypadku kontraktowej formuły zamówień in house stosowne przesłanki zostały wyrażone w art. 214 ust. 1 pkt 11-13 ustawy Prawo zamówień publicznych (odrębnie względem poszczególnych modeli). 

Zamawiający zamierzający nawiązać współpracę in house w formule opierającej się na regulacjach Prawa zamówień publicznych (P.z.p.) zobowiązany jest do spełnienia obowiązku informacyjnego, który dedykowany jest zamówieniom wewnętrznym. Zgodnie z art. 216 ust. 1 i 2 P.z.p., co najmniej na 14 dni przed zawarciem umowy zamawiający obowiązany jest zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zamiarze podjęcia tej czynności prawnej. W ogłoszeniu zamieszczane są informacje, w tym dotyczące uzasadnienia faktycznego i prawnego dopuszczalności udzielenia zamówienia na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 11, 12 albo 13 P.z.p.

Kontraktowa formuła

Wskazany obowiązek informacyjny został skorelowany z kontraktową formułą zamówień wewnętrznych od samego początku ustanowienia w 2016 r. regulacji, które swoiście transponowały do krajowego porządku prawnego materię uregulowaną w art. 12 dyrektywy 2014/24/UE. Aktualnie obowiązek informacyjny realizowany jest...