Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 21 marca 2024 r. wydał wyrok w sprawie C-606/22, dotyczącej polskiego podatnika.

Wyrok1 potwierdza stanowisko wskazujące, że w przypadku opodatkowania zawyżoną stawką VAT-u – także w sytuacji, gdy dostawa towarów lub świadczenie usług były udokumentowane wyłącznie paragonami fiskalnymi – przepisy Dyrektywy Rady 2006/112/WE z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L nr 347, s. 1) umożliwiają korektę podatku należnego.

Jednocześnie organ podatkowy nie może uzależniać korekty od dokonania zwrotu nabywcy różnicy w cenie odpowiadającej zawyżonemu VAT-owi.

Stan faktyczny sprawy

Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako spółka) prowadziła działalność obejmującą świadczenie usług związanych z rekreacją i poprawą kondycji fizycznej w postaci sprzedaży karnetów umożliwiających wstęp na teren klubu sportowego i swobodne korzystanie ze znajdującej się w nim infrastruktury. Spółka stosowała stawkę podstawową (23%), kierując się interpretacjami wydawanymi przez organy podatkowe w analogicznych sprawach. Po zmianie stanowiska organów podatkowych, wskazującego, że usługi te powinny być opodatkowane stawką obniżoną (8%), spółka podjęła decyzję o dokonaniu korekty deklaracji podatkowych. Organy podatkowe nie przychyliły ...