Prawo do sądu administracyjnego nie jest ani przywilejem, ani szczególnym uprawnieniem. Tymczasem firmy odpadowe w konfrontacji z Inspekcją Ochrony Środowiska nie mogą się odwołać od rygoru natychmiastowej wykonalności. Moim zdaniem to sprzeczne z Konstytucją.

Prawo do sądu administracyjnego jest konstytucyjną gwarancją przestrzegania prawa przez organy administracji. Nie może być dowolnie limitowane. Nieważne, czy chodzi o zaskarżenie decyzji, czy o uchylenie natychmiastowej wykonalności. W żadnej z tych dwóch sytuacji Konstytucja nie ogranicza dostępu do sądu. 

Zapisy ustawowe

Tymczasem atrybutem władzy WIOŚ jest możliwość wstrzymania działalności przedsiębiorcy. Taka decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu. Jest to wyłom w ogólnej zasadzie Kodeksu postępowania administracyjnego, iż organ odwoławczy może w uzasadnionych przypadkach wstrzymać natychmiastowe wykonanie decyzji. Tutaj – nie może. Chodzi o art. 32 ust. 5a ustawy o odpadach oraz art. 12 ust. 6 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska. Przepisy te mówią o wyłączeniu stosowania norm Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, które pozwalają sądowi uchylić rygor natychmiastowej wykonalności.

Krótko mówiąc, urzędnik decyduje, czy przedsiębiorcy wolno dalej działać. 

Zapisy konstytucyjne

Pozornie jest to szach mat. Mamy jedna...