W ubiegłym roku nastąpiła radykalna zmiana przepisów prawa, nie tylko w zakresie samych procentowych poziomów recyklingu za rok 2022 i kolejne lata, ale przede wszystkich w zakresie sposobu obliczania poziomów recyklingu odpadów komunalnych. Zmiany mają na celu troskę o środowisko i realizują wymogi unijne, ale z pewnością znacząco wpłyną także na zwiększenie kosztów gospodarki odpadami komunalnymi.

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 3 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych (DzU z 2021 r. poz. 1530, dalej: rozporządzenie) weszło w życie 4 września 2021 r. Rok 2022 był pierwszym pełnym rokiem kalendarzowym, w którym obowiązywały nowe zasady. 

Niekorzystne dla gmin

Rozporządzenie wprowadza nowy, niekorzystny dla gmin (jak podkreślano w toku prac legislacyjnych) sposób obliczania poziomu recyklingu w odniesieniu do wszystkich wytworzonych odpadów komunalnych, a także określa nowy sposób obliczania masy odpadów komunalnych poddanych recyklingowi: 

  • Zgodnie z § 4 ust. 3 rozporządzenia: „masę odpadów komunalnych poddanych recyklingowi oblicza się jako masę odpadów, które po przejściu wszystkich niezbędnych czynności sp...