Odpady budowlane to strumień odpadów, który w ostatnim czasie podlegał wielu zmianom legislacyjnym. Przede wszystkim wprowadzono nową ich definicję, która obecnie stanowi, że odpady budowlane i rozbiórkowe to odpady powstałe podczas robót budowlanych. 

Zmiana ta została wprowadzona w życie 1 stycznia 2022 r. wraz ze zmianą ustawy o odpadach (Ustawa z 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw). Natomiast definicji robót budowlanych należy szukać już nie w ustawie o odpadach, ale w ustawie Prawo budowlane (Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz z późniejszymi zmianami). Zgodnie z tą definicją, określoną ustawą Prawo budowlane, roboty budowlane obejmują budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

W ww. ustawie z 17 listopada 2021 r. od 2022 roku wyłączono odpady budowlane z grupy odpadów komunalnych, pomimo że mogą one powstawać w gospodarstwach domowych. Jednocześnie wraz ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do postępowania z odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi dopuszczono stosowanie przepisów dotyczących postępowania z odpadami komunalnymi. W ustawie o odpadach dodano także nowy r...