Rzeki, choć zawsze stanowiły istotny element krajobrazu kulturowego, na przestrzeni wieków odgrywały różne role w zagospodarowaniu przestrzennym miast. Historia lokacji osad ludzkich jest nierozerwalnie związana z obszarami rzek i ich rozlewisk: miejsc schronienia i zaopatrzenia w wodę pitną. Jednocześnie związek człowieka z rzekami polegał często na próbach – zazwyczaj udanych – ich ujarzmienia i uregulowania. Wody płynące były i wciąż są narażone na degradację i zanieczyszczenia, co stanowi ogromne wyzwanie dla rozwoju miast i jakości życia ich mieszkańców, także w obszarze architektury krajobrazu.

Współcześnie miasta na całym świecie stają frontem do rzek – odnoszą korzyści zarówno z ich historycznej roli, jak i z możliwości, jakie niosą za sobą przekształcenia funkcjonalne terenów nadrzecznych i zmiany kulturowe. Tereny nadwodne w mieście stają się istotnymi elementami systemu obszarów rekreacyjnych, przestrzeni zieleni, a także miejscem spotkań i wydarzeń społecznych. Aby jednek te przekształcenia były możliwe, niezbędne jest podjęcie działań mających na celu rewaloryzację i ochronę rzek oraz walkę z zanieczyszczeniami, które stanowią zagrożenie zarówno dla przetrwania i rozwoju ekosystemów wodnych, jak i zachowania zdrowia mieszkańców. Takie działania wdrażają władze Paryża: w m...