Lasy położone w granicach aglomeracji miejskich mają do spełnienia różnorakie funkcje, poczynając od rekreacyjnych, poprzez sanitarne, a na gospodarczych kończąc. Ich specyficzne położenie powoduje, że mogą one zostać uznane za lasy ochronne na podstawie Ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (DzU z 2023 r. poz. 1356).

Problematyka lasów ochronnych stanowiła już przedmiot rozważań w numerze 9/2023 „Zieleni Miejskiej” . Uznanie konkretnego lasu za ochronny nie jest jednak jedyną formą ochrony mającą gwarantować racjonalność działań prowadzonych na ich terenie.

Katalog obowiązków

Zgodnie z postanowieniami art. 13 ust. 1 ustawy o lasach: Właściciele lasów są obowiązani do trwałego utrzymywania lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania, a w szczególności do:

  1. zachowania w lasach roślinności leśnej (upraw leśnych) oraz naturalnych bagien i torfowisk;
  2. ponownego wprowadzania roślinności leśnej (upraw leśnych) w lasach w okresie do 5 lat od usunięcia drzewostanu;
  3. pielęgnowania i ochrony lasu, w tym również ochrony przeciwpożarowej;
  4. przebudowy drzewostanu, który nie zapewnia osiągnięcia celów gospodarki leśnej, zawartych w planie urządzenia lasu, uproszczonym planie urządzenia lasu lub decyzji, ...