Działania zmierzające do zapewnienia prawidłowej retencji wód powierzchniowych w kraju mają swoje prawne źródła w Konstytucji RP. Ma to związek z zasadą zrównoważonego rozwoju. Zasada ta jest również fundamentem projektowania i utrzymania „zielonych rozwiązań” w miastach, bo jak wiadomo, bez prawidłowej gospodarki zasobami wodnymi nie ma szans na zazielenianie miast.

Podstawową zasadą polskiego systemu ochrony środowiska jest zasada zrównoważonego rozwoju, mająca umocowanie w art. 5 Konstytucji RP. Również zgodnie z postanowieniami art. 1 Ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (DzU z 2021 r. poz. 2268 ze zm.): Ustawa reguluje gospodarowanie wodami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, w szczególności kształtowanie i ochronę zasobów wodnych, korzystanie z wód oraz zarządzanie zasobami wodnymi. Zatem skoro korzystanie ze środowiska ma mieć charakter zrównoważony, to również podmioty wpływające na stan wód muszą się kierować tą zasadą. Zgodnie z postanowieniami art. 9 ust. 4 Prawa wodnego: Gospodarowanie wodami prowadzi się w zgodzie z interesem publicznym, nie dopuszczając do wystąpienia możliwego do uniknięcia pogorszenia ekologicznych funkcji wód oraz pogorszenia stanu ekosystemów lądowych zależnych od wód.

Oczywiście przytocz...