Drzewa i krzewy jako cenne obiekty przyrodnicze podlegają ochronie, a jedną z jej form jest konieczność uzyskania na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody zezwolenia na ich usunięcie. W decyzjach tych może być nałożony obowiązek wykonania nasadzeń kompensacyjnych w określonym terminie.

Nasadzenia kompensacyjne stanowią instrument reglamentowania korzystania z zasobów przyrody. W praktyce pojawia się wątpliwość, czy może on zostać zmieniony już po jego upływie.

Próbując rozwiązać ten problem, w orzecznictwie zaprezentowano pogląd przyjmujący, że: Skoro upływ terminu na wykonanie nasadzeń zastępczych nie powoduje wygaśnięcia obowiązku wynikającego z decyzji dotyczącego wykonania tych nasadzeń, to nie ma przeszkód do zastosowania art. 155 k.p.a. i uwzględniania wniosku, o ile organ stwierdzi, że spełnione zostały wymogi, od których w przepisie tym ustawodawca uzależnił możliwość zmiany (wyrok WSA w Gliwicach z 27 kwietnia 2023 r., sygn. II SA/Gl 78/23). Stanowisko to pozostaje jednak w sprzeczności z postanowieniami art. 155 k.p.a., który wyłącza możliwość zmiany decyzji administracyjnej w przypadku sprzeczności z przepisami szczególnymi, oraz art. 83c ust. 3, art. 84 ust. 3 i art. 86 ust. 1 pkt 11 Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU z 2023 r. po...