Realizacja inwestycji z reguły związana jest z większą lub mniejszą ingerencją w środowisko. To zaś może być m.in. siedliskiem gatunków chronionych. Co mówią o tym i do czego zobowiązują nas prawne przepisy?

Wykonanie większości przedsięwzięć wymaga uzyskania kilku różnych decyzji, takich jak np. decyzja określająca uwarunkowania środowiskowe realizacji przedsięwzięcia, warunki zabudowy i zagospodarowania terenu czy pozwolenie na budowę. Co do zasady muszą być one ze sobą zgodne i nie mogą naruszać rozwiązań wynikających z przepisów szczególnych.

Jednym z przepisów wprowadzających takie ograniczenie jest art. 61 ust. 1 pkt 5 Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU z 2022 r. poz. 503 ze zm., dalej: u.p.z.p.). Zgodnie z nim wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku jej zgodności z rozwiązaniami wynikającymi z przepisów szczególnych.

Kwestia przepisów szczególnych

Niestety ustawodawca nie precyzuje, co na potrzeby tego przepisu należy rozumieć przez przepisy szczególne i na jakim etapie realizacji procesu inwestycyjnego zgodność ta powinna zostać osiągnięta. Precyzyjne ustalenie tego zakresu jest szczególnie istotne w przypadku kolizji pomiędzy...