Program „Plan Działań Dla Miast” (w skrócie: PDM) zainicjowany został w październiku 2021 roku jako inicjatywa promująca miasta, poszukująca w modelowy sposób odpowiedzi na lokalne wyzwania zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju, określonymi w Agendzie 2030. Kryterium kwalifikacji do programu stanowiły dotychczasowe osiągnięcia miast na podstawie zgłoszonego projektu, wpisującego się w wybrany cel zrównoważonego rozwoju. 

Ideą programu jest zaangażowanie najlepszych samorządów w Polsce do wspólnego opracowania „Planu Działań Dla Miast”, dokumentu stanowiącego integralną część przedsięwzięć związanych z 11. sesją Światowego Forum Miejskiego (World Urban Forum), a także objęcie ich wsparciem eksperckim przy realizacji zgłoszonego projektu. 

Zrównoważone trendy urbanistyczne

Założeniem „Planu Działań Dla Miast” jest popularyzacja oraz wdrażanie zrównoważonych trendów współczesnej myśli urbanistycznej w ujęciu lokalnym. Dzięki wymianie doświadczeń program ma służyć rozwojowi nowoczesnych i odpornych miast w Polsce. Celem przedsięwzięcia sygnowanego przez UN Habitat jest promocja aktywności miast w poszukiwaniu nowych dróg do zrównoważonego rozwoju.

W październiku i listopadzie 2021 r. przeprowadzono otwarty nabór miast ...