8 czerwca br. Komisja Europejska opublikowała sprawozdanie, w którym wskazano państwa członkowskie UE, w przypadku których istnieje ryzyko, że nie będą w stanie osiągnąć założonych celów dotyczących recyklingu odpadów komunalnych. 

Dla nikogo, kto realnie patrzy na funkcjonowanie rodzimego systemu gospodarki odpadami, nie powinno być zaskoczeniem, iż Polska znalazła się w gronie 18 państw, w przypadku których istnieje ryzyko nieosiągnięcia poziomu 55% recyklingu w roku 2025. Autorzy raportu wskazują również na podobny efekt w przypadku założonego na rok 2030 poziomu 60%.

Dotkliwe kary

Osiągnięcie poziomów recyklingu odpadów komunalnych, które jest ustawową powinnością gminy oraz przedsiębiorców odbierających odpady komunalne na podstawie umów z właścicielami nieruchomości z tzw. posesji niezamieszkałych, ma swój wymiar ekologiczny, ale równie istotny jest związany z nimi aspekt finansowy. Niepowodzenie oznacza dotkliwe kary finansowe na poziomie zarówno gmin, jak i przedsiębiorców. Kary dotkliwe. Jak wskazuje praktyka ostatnich lat, w niektórych przypadkach przekraczające milion złotych.

Przypomnijmy – poziom recyklingu odpadów komunalnych oblicza się jako stosunek masy odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego...