Wydatki na drogi stanowią znaczną część wydatków samorządów, szczególnie majątkowych. Pokazanie danych dla pojedynczego roku (np. 2020) nie byłoby wystarczająco miarodajne z uwagi na dużą dynamikę zmian w systemie finansów samorządowych – z tego względu w poniższym materiale zostanie zaprezentowana skala i struktura wydatków na drogownictwo, ponoszonych przez samorządy wszystkich poziomów w ciągu ostatnich sześciu lat.

Oprócz danych dla poszczególnych kategorii samorządów (a także danych ogółem) przedstawiona zostanie także struktura przestrzenna tych wydatków (województwa) oraz dodatkowo grupy jednostek samorządu terytorialnego z każdej kategorii, które najwięcej wydatkowały na drogi w latach 2015-2020. Opracowanie zostało pomyślane jako podstawa do dalszych analiz, bazujących na bazach danych, np. GUS czy WPF, i na wskaźnikach łączących wydatki na drogownictwo z innymi atrybutami budowanych i utrzymywanych dróg, w tym ze źródłami dochodów, przychodów i transferów celowych, związanych z drogownictwem, w szczególności ze środkami z Funduszy Dróg Samorządowych na lata 2019-2020. Źródła danych Podstawowym źródłem danych o wydatkach samorządów na drogownictwo we wskazanym przedziale czasu były dane ze sprawozdań budżetowych z wykonania budżetów po czterech kwartałach w kolejn...