1 stycznia 2023 roku weszły w życie reszta przepisów lipcowej nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej: u.c.p.g.) oraz Ustawa z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2022 r. poz. 1549, dalej: nowela), ogniskująca się wokół problematyki gospodarowania nieczystościami ciekłymi, czyli ściekami gromadzonymi przejściowo w zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Wprowadzone nowelą zmiany interesującego nas materiału normatywnego miały na celu nie tylko uszczegółowienie i doprecyzowanie obowiązków gmin, w szczególności ewidencyjnych i sprawozdawczych w zakresie gospodarowania nieczystościami ciekłymi. Stanowiły także bezpośrednie wykonanie wniosków Najwyższej Izby Kontroli, sformułowanych m.in. w ramach następujących kontroli: „Przestrzeganie zasady zrównoważonego rozwoju w gospodarowaniu zasobami wodnymi w gminach turystycznych”, „Realizacja zadań dotyczących odbioru nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych przez wybrane gminy województwa opolskiego” oraz „Wykonywanie przez gminy woj. lubuskiego zadań w zakresie nadzoru nad funkcjonowaniem zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków”. 

Kary ...