Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił na swojej witrynie internetowej www.nfosigw.gov.pl specjalną stronę z bieżącymi informacjami oraz dokumentami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Bezpośredni link do strony: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla beneficjentów, którzy już przygotowują się do aplikacji o środki unijne na przedsięwzięcia proekologiczne i dla potencjalnych wnioskodawców, którzy ubiegać się będą o wsparcie Komisji Europejskiej z puli Funduszu Spójności dostępnej dla Polski w latach 2007-2013. Na stronie zamieszczane będą oficjalne informacje z Komisji Europejskiej, instytucji zarządzającej PO IiŚ, czyli Ministra Rozwoju Regionalnego, instytucji pośredniczącej, czyli Ministra Środowiska oraz Narodowego Funduszu jako instytucji wdrażającej. Na stronie znajdują się odnośniki (linki) do oficjalnych dokumentów, rozporządzeń oraz wytycznych.

Uruchomienie strony poświęconej PO IiŚ na witrynie Narodowego Funduszu zbiegło się z nieoficjalną informacją o zatwierdzeniu w dniu 19 września br. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przez Komisję Europejską. Przypomnijmy, że projekt PO Infrastruktura i Środowisko został przyjęty 29 listopada 2006 r. przez Radę Ministrów. Na podstawie porozumienia z Ministrem Środowiska (jako instytucją pośredniczącą) zawartego 26 czerwca 2007 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest Instytucją Wdrażającą priorytet I, II i IV w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Narodowy Fundusz jest także Instytucją Wdrażającą działania: 10.1, 10.2 i 10.3 z osi priorytetowej X.

Trzy priorytety, które będą wdrażane przez Narodowy Fundusz dotyczą: I – gospodarki wodno-ściekowej, II – gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi (projekty o wartości powyżej 25 mln euro) oraz IV – przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska. W tych trzech priorytetach powierzonych Narodowemu Funduszowi wartość dotacji Unii Europejskiej wynosi 4 mld 115 mln euro. W trzech działaniach osi priorytetowej X Narodowemu Funduszowi powierzono odpowiedzialność za ponad 270 mln euro. Trzy działania priorytetu X dotyczą: wysokosprawnego wytwarzania energii, efektywnej dystrybucji energii i termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej.

W okresie programowania 2007 – 2013 Polska będzie największym beneficjentem unijnej polityki spójności. Spośród 347 mld euro przeznaczonych przez Komisję Europejską na ten cel, ponad 67 mld euro zostało przyznane Polsce. Łącznie z współfinansowaniem krajowym, kwota ta wynosi 85,6 mld euro.
Na realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 zostanie przeznaczonych ponad 36,3 mld euro. Ze środków Unii Europejskiej będzie pochodziło 27,8 mld euro (w tym ze środków Funduszu Spójności – 21,5 mld euro tj. 77% oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 6,3 mld euro tj. 23%).

Przy uwzględnieniu sześciu priorytetów „proekologicznych” (I-V i X) ochrona środowiska w Polsce będzie miała do dyspozycji ok. 5,5 mld euro na lata 2007-2013 z Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska oraz wojewódzkie fundusze mogą zapewnić wnioskodawcom i beneficjentom niezbędną pomoc w uzyskaniu współfinansowania projektów ze środków krajowych.

źródło: NFOŚiGW

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj