Minister Rozwoju Regionalnego, Elżbieta Bieńkowska, zatwierdziła aktualizację Wytycznych w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Wytyczne obowiązują od 7 grudnia 2011 r.

Zaktualizowane Wytyczne uwzględniają zmiany wynikające z:

– rekomendacji Instytucji Audytowej oraz zmian dokumentów programowych, w tym wytycznych horyzontalnych MRR oraz opracowania projektu Wytycznych w zakresie korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych w ramach PO IiŚ;
– realizacji postulatów uproszczeń systemowych zgłaszanych przez instytucje PO IiŚ, m.in.:
        > uproszczenia trybu kontroli RPD Pomocy Technicznej w sektorze środowisko,
        > uelastycznienia zasad weryfikacji wniosków o płatność na próbie,
        > uelastycznienia i doprecyzowania zasad sporządzania informacji pokontrolnej etapowej w niektórych przypadkach,
        > uproszczenia i zwiększenia efektywności systemu planowania i sprawozdawania z kontroli procedur zawierania umów;

Dodatkowo, wprowadzono zmiany w zakresie:

– uszczegółowienia zasad kontroli wydatków wynikających ze zwiększenia wartości zamówień podstawowych albo udzielenia zamówień w trybach niekonkurencyjnych;
– uszczegółowienia zapisów wytycznych w zakresie kontroli na zakończenie realizacji projektu i kontroli trwałości po zakończeniu realizacji projektu
– wprowadzenia opisu realizacji kontroli krzyżowych w PO IiŚ;
– uelastycznienia zasad wprowadzania zmian do sektorowych planów kontroli oraz uproszczenie formatu okresowego sprawozdania z realizacji planu kontroli;
– doprecyzowania obowiązków związanych z wprowadzeniem kontroli do KSI;
– wprowadzenia wzorów list sprawdzających dot.:
        > weryfikacji formalnej, finansowej oraz merytorycznej wniosku beneficjenta o płatność,
        > weryfikacji stosowanego trybu zwiększenia wartości zamówień podstawowych na roboty budowlane,
        > prawidłowości zamówień udzielanych w trybach bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu (negocjacje bez ogłoszenia, zamówienie z wolnej ręki).

Wytyczne zostały umieszczone w dziale "Wytyczne obowiązujące" na stronach Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

źródło: MRR

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj