Do tej pory podpisano 500 umów o dofinansowanie projektów środowiskowych realizowanych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Łączna kwota ich dofinansowania z funduszy UE to ponad 15 mld złotych, co stanowi 76% środków z Unii Europejskiej przewidzianych na realizację środowiskowych priorytetów POIiŚ.

Program Infrastruktura i Środowisko jest największym programem w historii Unii Europejskiej. Na inwestycje z zakresu ochrony środowiska przewidziano łącznie prawie 5 mld euro. Pochodzą one z dwóch funduszy unijnych –  Funduszu Spójności oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Środki te wykorzystywane są m.in. na wspieranie projektów związanych z ochroną przyrody i edukacją ekologiczną oraz inwestycji infrastrukturalnych, które przyczyniają się  do poprawy stanu środowiska.

Ministerstwo Środowiska wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, funduszami wojewódzkimi oraz Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, uczestniczą w realizacji pięciu środowiskowych priorytetów POIiŚ:

– Gospodarka wodno-ściekowa,
– Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi,
– Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska,
– Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska,
– Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych.

Poza sektorem ochrony środowiska Program Infrastruktura i Środowisko wspiera również inne dziedziny takie jak: transport, energetyka, ochrona zdrowia, kultura i szkolnictwo wyższe.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj