Ministrowie środowiska Polski i Czech w Pradze memorandum dotyczące poprawy jakości powietrza w regionie śląsko-morawskim i województwie śląskim. Obaj ministrowie – Andrzej Kraszewski i Tomáš Chalupa – deklarują w nim wolę podjęcia działań naprawczych w zakresie ochrony powietrza na granicy polsko-czeskiej.

Memorandum jest efektem ustaleń ministrów środowiska Polski i Czech, które miały miejsce w maju tego roku w Warszawie. Zawarte w nim propozycje zobowiązań w zakresie działań naprawczych zmierzających do poprawy jakości powietrza na granicy polsko-czeskiej odzwierciedlają także ustalenia z ostatniego spotkania ministrów środowiska Grupy Wyszehradzkiej (Słowacja, marzec 2011). Za priorytetowe uznano wówczas wspólne działania na rzecz poprawy jakości powietrza, w szczególności związane z ograniczeniem emisji pyłów.

Dokument podpisany dzisiaj przez ministrów Andrzeja Kraszewskiego i Tomáša Chalupę pozwoli podnieść rangę wykonywanych już działań w zakresie ochrony powietrza w rejonie przygranicznym w regionie śląsko-morawskim i województwie śląskim.

– Jakość powietrza w regionie przygranicznym Śląska i Moraw nie jest najlepsza, co ma niekorzystny wpływ na środowisko naturalne a przede wszystkim na zdrowie i jakość życia mieszkańców. Aby zwiększyć efekty już realizowanych działań naprawczych w tym regionie, konieczne było wsparcie polskiego i czeskiego resortu środowiska dla inicjatyw realizowanych na szczeblu lokalnym – powiedział minister Andrzej Kraszewski. – Dzisiejsze spotkanie potwierdza modelową współpracę obu krajów w zakresie ochrony środowiska, zmierzającą do poprawy jakości powietrza na granicy polsko-czeskiej.

Współpraca w zakresie ochrony powietrza w rejonach przygranicznych została zainicjowana kilka lat temu w ramach „Programu współpracy pomiędzy Ministerstwem Środowiska Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwem Ochrony Środowiska Republiki Czeskiej w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego w okresie 2004-2005” ustalonego podczas IV Posiedzenia Polsko-Czeskiej Komisji Mieszanej ds. Środowiska.  Utworzono też polsko-czeską Grupę Roboczą ds. Jakości Powietrza w rejonach przygranicznych. Współpraca polega głównie na opracowywaniu przez obie strony programów ochrony powietrza dla województwa śląskiego i regionu śląsko-morawskiego oraz działaniach naprawczych mających na celu poprawę jakości powietrza w tych rejonach.

Określone w memorandum założenia, dotyczące dalszego obniżania poziomu zanieczyszczenia powietrza w regionie przygranicznym, podniesienia efektywności w wykorzystaniu instrumentów zarządzania jakością powietrza, a także intensyfikacji wymiany informacji i wsparcia Ministrów Środowiska obu krajów w wykorzystaniu środków finansowych z programów Unii Europejskiej, są wynikiem dotychczasowych czterech spotkań Grupy Roboczej ds. Jakości Powietrza w rejonach przygranicznych.

Celem pierwszego jest poprawa jakości powietrza w tym rejonie poprzez ustanowienie i wdrożenie wspólnej strategii. Dzięki projektowi realizowane są zadania m.in. z zakresu inwentaryzacji źródeł emisji zanieczyszczeń, realizacji wspólnych pomiarów zanieczyszczeń powietrza, oceny transgranicznego charakteru zanieczyszczeń czy wdrożenia systemu przekazu informacji o zanieczyszczeniu powietrza.

Program badawczy CLEANBORDER „Polepszanie jakości powietrza w regionie przygranicznym Czechy-Polska" służy ocenie roli emisji pyłu z procesów ogrzewania mieszkań w kształtowaniu stężeń zanieczyszczenia powietrza i wskazaniu działań prowadzących do obniżenia tej emisji na przykładzie 3 wybranych gmin po polskiej i czeskiej stronie.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj