Publikacje Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania wprowadzają niepotrzebne zamieszanie we wskaźnikach emisji dwutlenku węgla z energii elektrycznej w Polsce – informuje Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła.

Emisja CO2 w Europie

Redukcja CO2 jest kluczowym zagadnieniem klimatycznym w Europie i na Świecie. Celem Unii Europejskiej na rok 2030 jest obniżenie emisji CO2 o ok. 40%. Osiągnięcie takiego poziomu będzie możliwe m.in. dzięki podniesieniu efektywności oraz zwiększaniu udziału Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w produkcji energii elektrycznej i produkcji ciepła. Jednym z ważnych ograniczeń rozwoju zasilanych energią elektryczną sprężarkowych pomp ciepła jest brak oficjalnych prognoz spadku emisji CO2 dla energii, w latach 2015 -2020 w Polsce. Według Krajowego Planu Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych wskaźnik emisji CO2 dla energii elektrycznej ma wynosić 700 g/kWh w 2020r. Nie wiadomo jednak, jak wartość ta ma się zmieniać na przestrzeni najbliższych pięciu lat.

Obliczanie charakterystyki energetycznej oprócz wyliczeń energii pierwotnej wymaga również obliczenia jednostkowej emisji CO2 dla budynku. Emisja CO2 w Polsce przy produkcji ciepła [g CO2/kWh ciepła] w przypadku zasilanych energią elektryczną pomp ciepła zależy od sezonowego współczynnika efektywności SPF i emisji jednostkowej dla energii elektrycznej (rys.1).

co2
Rys.1 Emisja CO2 przy produkcji ciepła. [Źródło: PORT PC]

Obecnie ważnym elementem w certyfikowaniu energetycznym budynku jest stosowany wskaźnik emisji CO2 dla energii elektrycznej. Wraz ze wzrostem efektywności oraz zwiększaniem udziału OZE przy produkcji energii elektrycznej w Polsce wskaźnik ten powinien osiągać coraz mniejsze wartości. W 2013 roku udział OZE w krajowym zużyciu energii elektrycznej brutto wyniósł 11,3% wobec 10,55% w 2012 i wobec 8,27% w roku 2011. Mimo to deklarowany wskaźnik emisji CO2 w 2013 dla energii elektrycznej pochodzącej z krajowego systemu energetycznego nie zmniejszył się.

Niespójność komunikatów Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami

Tym większe zdziwienie budzi komunikat Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami KOBIZE opublikowany 22 grudnia 2014r. W swoim komunikacie dotyczącym emisji CO2, przypadającej na 1 MWh energii elektrycznej, KOBIZE podaje, że wskaźnik wzrósł z 812,0 (dane z 2011r.) do 831,50 kg CO2/MWh (dane za 2013r).

Zamieszanie powoduje podanie przez KOBIZE dwóch różnych wartości, które można by uznać za wskaźnik emisji dla energii elektrycznej systemowej:
• Podany w czerwcu 2011 r. w publikacji: „Referencyjny wskaźnik jednostkowej emisyjności dwutlenku węgla przy produkcji energii elektrycznej do wyznaczania poziomu bazowego dla projektów JI realizowanych w Polsce” – 812 kg CO2/MWh (812 g CO2/kWh),
• Opublikowany 22 grudnia 2014 r. w komunikacie KOBIZE dotyczącym emisji dwutlenku węgla przypadającej na 1 MWh energii elektrycznej – 831,5 kg CO2/MWh (831,5 g CO2/kWh)

Wskaźnik emisji CO2 jest istotny dla określenia emisji przy zasilaniu z sieci elektroenergetycznej m.in ogrzewania, chłodzenia, urządzeń pomocniczych czy oświetlenia. Pozwala określić poziom emisji CO2 przy zastosowaniu konkretnych rozwiązań (np. wykorzystanie sprężarkowych pomp ciepła). Powstaje więc pytanie którą wartość należy brać pod uwagę?

Według różnych informacji z kręgów branżowych, w obliczeniach nie uwzględniono w sposób poprawny współspalania biomasy, dlatego wartość ta ostatecznie została zawyżona.

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) liczy na to, że KOBIZE w krótkim czasie przedstawi rzetelne dane dotyczące referencyjnego wskaźnika jednostkowej emisyjności dwutlenku węgla przy produkcji energii elektrycznej. Do czasu nowej publikacji, PORT PC zaleca posługiwanie się wartością We = 812 kg CO2/MWh = 225,6 t CO2/TJ.

Źródło: Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła

Czytaj więcej

Skomentuj