15 lipca podpisano umowę na realizację pierwszego przewidzianego kontraktu pt. Pomoc Techniczna dla zadania pn. „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/ Ełku” w którym wzięli udział przedstawiciele Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” i AECOM z siedzibą w Warszawie.

Wykonawcę zadania wyłoniono w trybie postępowania przetargowego który został ogłoszony w Biuletynie Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.  Złożono 5 ofert, z których po szczegółowej analizie wybrano ofertę spełniającą wszystkie wymagania zamawiającego a jednocześnie najtańszą za cenę 771.005,84  zł brutto.

Wyłoniony Wykonawca w ramach podpisanego kontraktu będzie realizował zadania przy w/w projekcie który otrzymał 41 929 185,07 zł dofinansowania z Funduszu Spójności. 

Całkowita wartość projektu zgodnie z zawartą umową na dofinansowanie nr  UDA-POIS.02.01.00-00-004/08-00 opiewa na kwotę 80 143 709,21 zł w zakresie :

 przygotowania Zamawiającego do wdrażania i realizacji Projektu,
  pomocy i doradztwa w przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz Opracowanie i wdrożenie programu edukacji ekologicznej dla projektu „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku,
  opiniowania dokumentacji technicznych dla kontraktów związanych
z Projektem,
  doradztwa w zakresie finansowo-księgowym związanym z realizacją Projektu oraz doradztwa w zakresie technicznym.

Projekt realizowany przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” w Ełku jest pierwszym projektem z województwa warmińsko-mazurskiego  z zakresu Gospodarki Odpadami  który otrzymał dofinansowanie w trybie konkursowym.

Projekt pn. "Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku" realizowany będzie wg następujących kontraktów:

1. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych w Siedliskach k/Ełku.
2. Budowa kwatery odpadów balastowych przy ZUO w Siedliskach k/Ełku.
3. Budowa Stacji przeładunkowej wraz z Punktem Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów
w Kośmidrach (Gmina Gołdap).
4. Budowa Stacji przeładunkowej wraz z Punktem Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów
w Olecku.
5. Budowa Stacji przeładunkowej wraz z Punktem Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów
w Białej Piskiej
6. Inżynier kontraktu.
7. Pomoc Techniczna.
8. Edukacja ekologiczna.
9. Działania informujące i promujące.

Planowany w ramach przedsięwzięcia system gospodarki odpadami wdrażany na terenie 12 gmin członków Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” obsługiwać będzie docelowo 158 000 mieszkańców na obszarze zajmującym powierzchnię 2974 km2. Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” obejmuje obszar 12 gmin: (gminy z powiatu ełckiego) miasto Ełk, gmina: Ełk, Kalinowo, Stare Juchy, Prostki, (gminy z powiatu oleckiego) Olecko, Kowale Oleckie, Świętajno, Wieliczki, (gminy z powiatu gołdapskiego) Gołdap, Dubeninki oraz (powiatu piskiego) Biała Piska. 

Podstawowym założeniem systemu jest powstanie centralnej instalacji do unieszkodliwiania odpadów w Siedliskach koło Ełku. Ze względu na specyfikę obszaru objętego przedsięwzięciem (ok. 100 km) wybudowane zostaną 3 stacje przeładunkowe w gminie Gołdap (Kośmidry), Olecku i Białej Piskiej, za pośrednictwem których odpady będą przewożone do Zakładu w Siedliskach.

Projekt będzie realizowany przez najbliższe 3 lata, termin zakończenia prac i oddania do eksploatacji nowego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/Ełku planowany jest na rok 2012.

Źródło: Eko-Mazury

                                                                    

Czytaj więcej

Skomentuj