Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia w sprawie obliczania poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku. Rozporządzenie ma wprowadzić nowy wzór do obliczeń poziomów.

Projekt rozporządzenia zastępuje rozporządzenie Ministra Środowiska z 14 grudnia 2016 r.

W projektowanym rozporządzeniu zmienia się sposób obliczania poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych oraz poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne.

“Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych, z wyłączeniem innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne oblicza się zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2019/1004 z dnia 7 czerwca 2019 r.” – czytamy w uzasadnieniu.

Projekt wprowadza nowy wzór do obliczeń poziomów, uprzednio istniał obowiązek związany ze sprawozdawczością dotyczącą tych poziomów oraz ewentualne kary związane z brakiem osiągnięcia wymaganych poziomów.

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie obliczania poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami:


Konferencja “Kompleksowa gospodarka odpadami” 2-3 września 2020 r. w Gdańsku oraz on-line: kompleksowa.abrys.pl

Czytaj więcej

Skomentuj