We wtorek, 6 października Andrzej Duda, obok złożenia podpisu pod tzw. ustawą antysmogową, zaakceptował także kształt nowelizacji ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – poinformowała Kancelaria Prezydenta RP.

Celem ustawy z dnia 11 września jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) (Dz. Urz. UE L 197 z 24.07. 2012, str. 38, z późn. zm.). Ustawa zastępuje dotychczas obowiązującą ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Jednak znaczna część uchylanej ustawy została włączona do nowej.

Celem ustawy jest zwiększenie masy zbieranego zu­żytego sprzętu, a tym samym osiągnięcie przez Polskę określonych w przepisach Unii Europejskiej poziomów zbierania, odzysku, przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, a ponadto do bezpiecznego dla zdrowia ludzi i dla środowiska naturalnego demon­tażu zużytego sprzętu oraz odzysku odpadów powstałych po demonta­żu.

Nadchodzące szkolenia on-line:

Czytaj także >>> Ustawa antysmogowa podpisana przez prezydenta

Przepisy zawarte w ustawie związane z zastosowaniem się do dyrektywy dotyczą m.in. wprowadzenia podziału sprzętu elektrycznego i elektro­nicznego na sześć grup, zwiększenia poziomów zbie­rania zużytego sprzętu, a także wprowadzenia obowiązku nieodpłatnego przyjęcia przez sprzedawcę detalicznego sprzętu przeznaczonego dla gospo­darstw domowych, sprzedającego sprzęt w sklepach o powierzchni co najmniej 400 metrów kwadratowych, bez konieczności zakupienia przez klienta nowego sprzętu. W ustawie zawarto ponadto definicję autoryzowanego przedstawiciela oraz określono zasady transportu zużytego sprzętu.

Ustawa zawiera również regulacje niezwiązane bezpośrednio z wdrożeniem dyrektywy. Są to zmiany dotyczące wprowadzenia zakazu zbierania niekompletnego zużytego sprzętu oraz części z zużytych urządzeń przez podmioty inne niż prowadzący zakład przetwarzania, odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz prowadzący punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w gminach. Do istotnych nowych rozwiązań zaliczyć należy także wprowadzenie audytu wewnętrznego organizacji od­zysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz prowadzących zakłady przetwarzania, a także przepisy dotyczące kon­troli podmiotu składającego wniosek o wydanie de­cyzji w zakresie przetwarzania zużytego sprzętu.

Źródło: Kancelaria Prezydenta RP

Czytaj więcej

1 Komentarz

  1. Kto mi pomoże – rozporządzenie w sprawie składowisk odpadów – paragraf 7.1 Wokół składowiska ….umieszcza się zewnętrzny system rowów drenażowych uniemożliwiający dopływ wód powierzchniowych i podziemnych do składowiska.
    Wody podziemne mam na max 5 m głębokości
    mam meliorować kopać i wykonywać drenaże, sączki wokół składowiska, pompowni itd.
    to jakiś martwy zapis. jak spełnić wymóg przy niskich wodach.
    Jeszcze mi uprawnienia zabiorą

Skomentuj