Według dr. Marka Golenia z SGH, autora opinii prawnej sporządzonej na zlecenie Biura Analiz Sejmowych, projektowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wymaga gruntownej zmiany – informuje serwis samorzad.pap.pl.

Dr Marek Goleń przyznaje, że ustawa jest ona krokiem we właściwą stronę, wymaga jednak poprawy w związku z licznymi ułomnościami oraz kontrowersjami, jakie wzbudza. Jego zdaniem w obecnym kształcie nie ma żadnych szans na jej terminowe wykonanie. Uwagi eksperta dotycza również m.in. podstawy obliczania ilości odpadów, które gmina ma odzyskać. Stanowi ją ilość odpadów odebranych w danym roku, a nie wytworzonych na terenie gminy. W skrócie oznacza to, że im mniej gmina odbierze odpadów, tym mniej będzie musiała odzyskiwać.

Autor krytykuje także przepis, zobowiązujący do podziału gmin liczących powyżej 10 tys. mieszkańców na sektory obsługiwane przez poszczególne przedsiębiorstwa przewozowe. Według niego jest to szkodliwe z punktu widzenia rentowności prowadzenia kompleksowej logistyki przewozu posegregowanych odpadów z powodu zbyt małej masy poszczególnych frakcji, a tym samym zbyt dużych przeciętnych kosztów stałych takich przedsiębiorstw. Zastrzeżenia dra Golenia budzi również art. 6e ust. 1 ustawy zmuszający gminy do przekształceń własnościowych własnych przewoźników w spółki prawa handlowego oraz do udzielania pierwszeństwa przedsiębiorstwom prywatnym.

Sporo uwag dotyczy konstrukcji naliczania opłat za wywóz śmieci, pomysłu wprowadzenia w gminach nowej ewidencji ludności związanej z tymi opłatami. W ekspertyzie znalazły się też zastrzeżenia dotyczące finansowania instalacji do odzysku odpadów.

Dr Marek Goleń zwraca również uwagę, że przedłożone przepisy powstały w Ministerstwie Środowiska pod silną presją czasu (zaledwie kilka tygodni) i nie były konsultowane społecznie. "Jak się okazuje rozwinięte konsultacje społeczne na etapie założeń do ustawy nie wystarczają do stworzenia dobrego prawa. Dlatego zważywszy na zagrożenie karami unijnymi zaleca się pilne, ale gruntowne poprawienie tych przepisów. W przeciwnym razie intencja ustawodawcy może wystarczyć jedynie do przerzucenia kar unijnych ze Skarbu Państwa na gminy, gdyż poprawa wskaźników odzysku i składowania, z których Polska będzie rozliczana, może się nie udać lub w najlepszym wypadku udać się w stopniu niższym niż zakładany. W przedłożonym kształcie nie ma – w opinii autora – żadnych szans na terminowe wykonanie zmienianej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach" – czytamy w opinii.

źródło: samorzad.pap.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj