Ministerstwo Środowiska potwierdziło przyznanie dofinansowania z Funduszu Spójności dla dwóch projektów z województwa kujawsko-pomorskiego.

Dotychczas zostały przeprowadzone cztery rundy konkursowe mające na celu nabór wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W ich następstwie do WFOŚiGW w Toruniu, który pełni rolę Instytucji Wdrażającej, wpłynęło 6 wniosków. Jeden z wniosków jest w trakcie oceny, trzy z nich nie przeszły pozytywnie oceny merytorycznej i formalnej.
 
Zatwierdzony do dofinansowania projekt Gminy Miasto Chełmża pn. „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży” dotyczy budowy 10,29 km sieci kanalizacji sanitarnej, 4,88 km kanalizacji deszczowej oraz 4 tłoczni ścieków sanitarnych i dwóch przepompowni wód deszczowych na terenie miasta Chełmża. W wyniku realizacji przedsięwzięcia do sieci kanalizacyjnej zostanie przyłączonych 1543 mieszkańców  oraz 4 podmioty gospodarcze (łącznie 276 przyłączy sanitarnych, RLM przedsięwzięcia – 1581). Zakres inwestycji obejmuje obszary aglomeracji o największej koncentracji mieszkańców (dla całego projektu 170 osób/km sieci). Wskaźnik skanalizowania, wynoszący przed realizacją projektu 60%, wzrośnie po jego zakończeniu do 70%. Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2009–2011. Planowany koszt realizacji projektu wynosi 26,07 mln zł, natomiast przyznane dofinansowanie z Funduszu Spójności to 16,89 mln zł.
 
Projekt Gminy Żnin pn. „Ochrona zlewni rzeki Gąsawki – etap II” dotyczy budowy 8,55 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 4 przepompowniami i 2 tłoczniami ścieków sanitarnych na terenie miasta Żnin oraz w dwóch przyległych miejscowościach Podgórzynie i Jaroszewie. W wyniku realizacji przedsięwzięcia do sieci kanalizacyjnej zostanie przyłączonych 1143 mieszkańców oraz 2 podmioty gospodarcze (łącznie 267 przyłączy sanitarnych, RLM przedsięwzięcia – 1186). Wskaźnik koncentracji dla całego projektu wynosi 151,1 osób/km sieci. Współczynnik wyposażenia aglomeracji w system kanalizacji wzrośnie w wyniku realizacja projektu z 80,59 % do wielkości 85,86 % (o 5,27 %). Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na rok 2009. Planowany koszt realizacji projektu wynosi 8,34 mln zł, natomiast przyznane dofinansowanie z Funduszu Spójności to 4,4 mln zł.
 
Aktualnie trwa piąta runda konkursowa, ogłoszona 13 marca 2009 r., z terminem składania wniosków od 14 do 30 kwietnia 2009 r.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj