Rozpoczął się proces zbierania danych od prowadzących instalacje objęte systemem handlu uprawnieniami do emisji.

Posłużą one do opracowania tzw. Krajowych Środków Wykonawczych, czyli projektu wykazu instalacji objętych systemem w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od 2013 r., wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji na poszczególne lata okresu rozliczeniowego 2013-2020.

Zweryfikowane dane o funkcjonowaniu instalacji wraz z dodatkowymi informacjami powinny zostać przekazane przez prowadzących instalacje do Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji – Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami. Są one zbierane za pośrednictwem elektronicznego formularza opracowanego przez Komisję Europejską, dostępnego do pobrania (w języku polskim) ze strony internetowej www.kashue.pl.

Informacje o metodyce określania przydziałów uprawnień w trzecim okresie rozliczeniowym (2013-2020), o zakresie zbieranych danych, a także o sposobie ich opracowania i formie przekazywania znajdują się na stronie internetowej KASHUE-KOBIZE, pod adresem: www.kashue.pl/index.php?page=krajowe-srodki-wykonawcze.

KOBIZE, który przygotuje projekt wykazu instalacji wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji, zapewni przy jego opracowywaniu możliwość udziału społeczeństwa, na zasadach i w trybie określonych w ustawie z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Minister właściwy do spraw środowiska uzgodni projekty wykazu z członkami Rady Ministrów i przedłoży Komisji Europejskiej.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj