Od 4 października przedstawiciele prawie wszystkich krajów świata negocjują w Tianjin w Chinach na ostatniej sesji globalnych negocjacji klimatycznych ONZ przed zaplanowaną na grudzień tego roku XVI Konferencją Stron Konwencji Klimatycznej (COP16) w Cancun w Meksyku.

Sesja negocjacyjna w Tianjin ma za zadanie przygotować najważniejsze elementy wyniku tegorocznych negocjacji. Omawiane są zagadnienia dotyczące transferu technologii, finansowania, przyszłości drugiego okresu rozliczeniowego Protokołu z Kioto i wielkości przyszłych zobowiązań redukcyjnych państw rozwiniętych.

Spotkanie szefów delegacji państw UE i grupy Umbrella w Tokio, które bezpośrednio poprzedziło sesję UNFCCC, miało natomiast za zadanie przygotować stanowisko państw rozwiniętych, wypracować taktykę negocjacyjną na Tianjin, przygotować wynik konferencji w Cancun oraz przyszłość spotkania klimatycznego w RPA, kiedy Polska będzie sprawowała przewodnictwo w Radzie UE.

Polskę podczas spotkania przewodniczących delegacji w Tokio, reprezentował zespół pod przewodnictwem Tomasza Chruszczowa, dyrektora Departamentu Zmian Klimatu i Ochrony Atmosfery w Ministerstwie Środowiska, który w imieniu UE prowadzi negocjacje w zakresie transferu technologii, mechanizmów rynkowych, sektorowych, emisji z transportu lotniczego oraz morskiego.

Podczas sesji Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu spotykać się będzie łącznie 9 grup UE. Polska, która obejmie przewodnictwo Radzie UE w drugiej 2011, będzie brała czynny udział w pracach wszystkich grup.

Nasz kraj ma wpływ na negocjacje globalne poprzez udział w wypracowywaniu stanowisk Unii Europejskiej w poszczególnych grupach: finansowej – EGIF (środki i sposoby finansowania klimatycznego), technologicznej – EGTECH (stanowisko w sprawie transferu technologii, mechanizmu technologicznego oraz odpowiednich instytucji), prawnej – EG LEX (konsekwencje braku drugiego okresu rozliczeniowego oraz formy prawnej nowego porozumienia) i adaptacji – EGAD (sprawy przystosowania do zmian klimatu, szczególnie ważnych w kontekście krajowym dla polskiego rolnictwa i gospodarki wodnej). Negocjacje prowadzone będą również w ramach grup: mechanizmów elastycznych – EGMEX (reforma mechanizmów elastycznych, JI i CDM), leśnej -LULUCF (sprawy emisji z lasów, zobowiązań redukcyjnych państw rozwiniętych oraz zagadnieniem lasów północy), a także grupy EGBF (włączenie emisji z żeglugi i transportu powietrznego do ograniczenia emisji jest istotne ze względu na transnarodowy charakter tych emisji), przyszłych zobowiązań – EGFA(weryfikacja pracy pozostałych grup) oraz grupy EGREP pracującej nad zagadnieniem dotyczącymi raportowania i sposobu rozliczania emisji.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj