Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska opublikowała opracowania kluczowe dla działalności inwestycyjnej. Wśród nich jest m.in. informator dla administracji samorządowej dotyczący ochrony środowiska przed polami elektromagnetycznymi.

GDOŚ jest instytucją odpowiedzialną za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie zarządzania ochroną przyrody oraz kontroli procesu inwestycyjnego. Realizuje także zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku.

W celu dotarcia do możliwe szerokiego grona odbiorców GDOŚ upowszechnia wiedzę z zakresu ochrony i racjonalnego korzystania z zasobów środowiska upubliczniając na swojej stronie internetowej wytyczne, poradniki i podręczniki.

Wśród nich znajdują się najnowsze publikacje oraz opracowania kluczowe dla działalności inwestycyjnej, takie jak:
• Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko – przewodnik po rozporządzeniu Rady Ministrów,
• Ochrona środowiska przed polami elektromagnetycznymi. Informator dla administracji samorządowej,
• Zmiany w postępowaniach administracyjnych w sprawach ocen oddziaływania na środowisko,
• Analiza prawna orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego w powiązaniu z orzeczeniami wojewódzkich sądów administracyjnych w zakresie ocen oddziaływania na środowisko w sprawach wszczętych po 28 lipca 2005 r. Zasięg oddziaływania przedsięwzięć na środowisko Udział społeczeństwa Podanie informacji do publicznej wiadomości,
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397) – PDF (dostępne wersje: polsko-angielska, polsko-niemiecka, polsko-rosyjska).

Publikacje dostępne są na stronie internetowej GDOŚ.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj