10 października europejscy ministrowie odpowiedzialni za sprawy środowiska i klimatu spotkali się w Luksemburgu podczas pierwszej formalnej Rady UE ds. Środowiska w czasie polskiej prezydencji.

Rada ds. Środowiska przyjęła stanowisko w kluczowych dla ochrony środowiska sprawach – globalnej ochrony klimatu, RIO+20, transgranicznego przemieszczania odpadów oraz podsumowania 6. Programu działań na rzecz środowiska UE.

Największym sukcesem – mając na uwadze wcześniejsze dyskusje – było uzgodnienie wspólnej strategii negocjacyjnej na szczyt klimatyczny ONZ w Durbanie pod koniec tego roku. Ministrowie  zgodzili się, że Unia Europejska powinna nadal zachować otwarte podejście do rozmów z krajami spoza UE na temat drugiego okresu zobowiązań Protokołu z Kioto. Nie powinna to jednak być bezwarunkowa akceptacja, lecz konieczne będzie zachowanie pełnej architektury oraz wskazanie czasu obowiązywania drugiego okresu rozliczeniowego najpóźniej do 2020 r. Konferencja klimatyczna ONZ, czyli COP17 w Durbanie będzie poświęcona sfinalizowaniu ustaleń z konferencji w Cancun z ubiegłego roku (COP16), pracom nad programem działań, sprawie mechanizmu monitorowania, raportowania i weryfikacji (MRV) w krajach rozwiniętych i rozwijających się, raportowaniu fast financing. Ministrowie środowiska będą w szczególności omawiali możliwość przedłużenia Protokołu z Kioto po roku 2012, czyli tzw. „drugi okres zobowiązań”.

Kolejną kwestią poruszoną podczas posiedzenia Rady ds. Środowiska było stanowisko Unii Europejskiej w odniesieniu do procesu RIO+20. Rada przyjęła konkluzje, które są pierwszym politycznym stanowiskiem w ramach przygotowań do procesu Rio+20 – konferencji mającej na celu odnowienie zobowiązań politycznych w obszarze zrównoważonego rozwoju.

W Luksemburgu przyjęto również wnioski dotyczące oceny 6. Programu Działań na Rzecz Środowiska (6 EAP – Environment Action Programme) na lata 2002-2012. Państwa członkowskie jednomyślnie zgodziły się, że doświadczenia z realizacji Programu należy jak najszybciej wykorzystać do opracowania jego kolejnej, siódmej edycji.  W ten sposób możliwe będzie zapewnienie ciągłości ram polityki środowiskowej Unii Europejskiej. Podkreślono jednocześnie, że dla ich skuteczności, konieczne jest zwiększenie integracji aspektów środowiskowych w odniesieniu do innych obszarów polityki UE, czyli że regulacje środowiskowe trzeba uwzględniać w innych obszarach działania, np. rolnictwie. Niezależnie od tego, UE potrzebuje strategicznego dokumentu określającego kierunek polityki środowiskowej
– 7 EAP.

Ministrowie przyjęli również konkluzje określające stanowisko Unii Europejskiej na 10. Konferencję Stron Konwencji Bazylejskiej o kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów niebezpiecznych i ich unieszkodliwiania, która odbędzie się w Cartagenie (Kolumbia) w dniach 17-21 października 2011 roku. Tematem konferencji będzie „Zapobieganie, minimalizacja i odzysk odpadów”. Decyzja Rady ds. Środowiska oznacza lepsze zarządzanie międzynarodowym procesem przemieszczania odpadów, które może wpłynąć na zmniejszenie ich nielegalnego obrotu. Takie międzynarodowe regulacje pozwolą też na skuteczniejszą walkę o lepszą jakość przetwarzania odpadów. Dokumenty te będą stanowić podstawę negocjacji dotyczących kluczowych kwestii omawianych podczas spotkania w Kolumbii, tj. rekomendacji w sprawie ochrony krajów rozwijających się przed niekontrolowanym napływem odpadów niebezpiecznych z krajów rozwiniętych.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj