Kraków znajduje się na I pierwszym miejscu w rankingu Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków wśród dużych miast pod względem wypełnienia bazy danych (74 proc. wypełnienia bazy) wyprzedzając m.in. Poznań – 70 proc. oraz Warszawę – 66 proc.

Gmina Miejska Kraków, która po sukcesie związanym z likwidacją niskiej emisji w dalszym ciągu realizuje zadania nałożone Programem Ochrony Powietrza. Z dużym zainteresowaniem podeszła do realizacji ustawowego obowiązku składania deklaracji przez mieszkańców. Zebranie tych informacji w jedną bazę, pozwoli na monitorowanie sytuacji w mieście oraz dynamiczne wdrażanie zmian czy działań naprawczych.

67 803 deklaracji

Na tę chwilę do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków w Krakowie zostało wprowadzonych 67 803 deklaracji. Do Wydziału ds. Jakości Powietrza wpłynęło ok. 29 000 deklaracji w wersji papierowej, co stanowi ponad 40 proc. wszystkich deklaracji.

Pracownicy Wydziału ds. Jakości Powietrza, którzy są odpowiedzialni w Krakowie za wprowadzenie danych z deklaracji złożonych przez właścicieli/zarządców w formie papierowej wprowadzili łącznie 23 663 deklaracji. Ze względu na bardzo dużą ilość składanych w czerwcu deklaracji w formie papierowej, proces wprowadzania danych do bazy jeszcze się nie zakończył.

Szacuje się, że w Krakowie po wprowadzeniu danych ze wszystkich złożonych w formie papierowej deklaracji wypełnienie bazy CEEB osiągnie poziom 80 proc.

Informacja dla osób, które nie złożyły jeszcze deklaracji

W dalszym ciągu można dopełnić ustawowego obowiązku, korzystając z instytucji czynnego żalu i złożyć deklarację, co spowoduje uniknięcie wszczęcia postępowania mandatowego. Osoby, które jeszcze nie poinformowały o źródłach ciepła zachęcane są do jak najszybszego złożenia deklaracji, aby uniknąć z tego tytułu nieprzyjemnych konsekwencji. W Krakowie wraz z nastaniem sezonu grzewczego rozpoczną się kontrole przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej realizowane przez Straż Miejską, które obejmować będą również dopełnienie obowiązku złożenia deklaracji do CEEB.

Czego możemy się dowiedzieć z danych zawartych w CEEB?

Aby móc prawidłowo analizować dane należy pamiętać, że informacje zawarte w bazie CEEB mogą być agregowane do punktu adresowego, do deklaracji, do rodzaju źródła ogrzewania oraz do jego funkcji.

Punkt adresowy zazwyczaj odpowiada jednemu budynkowi, ale nie jest to równoznaczne z jedną deklaracją dotyczącą źródeł ciepła, ponieważ deklaracja może dotyczyć budynku jednorodzinnego, budynku wielorodzinnego, w którym zlokalizowanych jest np. 300 mieszkań lub może odnosić się do pojedynczego lokalu. Może wystąpić również sytuacja, w której do jednego budynku zostanie złożonych kilka lub kilkanaście deklaracji dotyczących źródeł ciepła. Z kolei w obrębie jednej deklaracji może wystąpić więcej niż jeden rodzaj źródła, z różną funkcją: centralne ogrzewanie i/lub ogrzewanie

Interpretując dane dla Krakowa warto zwrócić również uwagę na zapisy uchwały antysmogowej. Wprowadzony zakaz dotyczy stosowania paliw stałych, czyli faktycznej eksploatacji urządzenia, a nie jego posiadania. Istotna nie jest zatem liczba istniejących pieców, lecz liczba źródeł faktycznie użytkowanych.

Z przeprowadzanych w Gminie Miejskiej Kraków analiz danych pozyskiwanych z CEEB wynika, że właściciele/ zarządcy nieruchomości położonych na obszarze GMK zadeklarowali użytkowanie 199 źródeł na paliwa stałe przy jednoczesnym posiadaniu i użytkowaniu systemów proekologicznych, a jedynie 94 deklaracje dotyczyły posiadania jedynego źródła ciepła opartego na paliwie stałym.

Przy liczbie ok. 70 tys. punktów adresowych w Krakowie, potencjalnie jedyne czynne źródło ciepła oparte na paliwie stałym występuje w zaledwie 0,1 proc. budynków.

Jak widać na przytoczonych powyżej przykładach, trzeba być bardzo ostrożnym w dokonywaniu analiz, ponieważ interpretacja danych jest skomplikowana i wymaga specjalistycznej wiedzy na temat informacji zawartych w CEEB.

Na ostateczne wnioski i podsumowanie procesu tworzenia Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków należy poczekać, aż etap zbierania danych i ich weryfikacji zostanie zakończony.

Jakość powietrza cały czas jest jednym z priorytetów Krakowa. Dzięki konsekwentnym działaniom w zakresie poprawy jakości powietrza na terenie Krakowa podejmowanym w ostatniej dekadzie, niska emisja ze źródeł komunalno-bytowych została zlikwidowana. Tylko konsekwentna i kompleksowa polityka proekologiczna władz miasta, prowadzona przy udziale i wsparciu mieszkańców Krakowa, będzie skutkowała osiągnięciem dobrej jakości powietrza w mieście. W obecnej sytuacji działania Miasta ukierunkowanie są ponadto na zwiększenie efektywności energetycznej budynków oraz transformację energetyczną opartą o instalacje odnawialnych źródeł energii (pompy ciepła i instalacje fotowoltaiczne).

krakow.pl

Czytaj więcej

Skomentuj