W zielonogórskim ratuszu przedstawiono trzeci w ciągu ostatnich 10 lat Raport o Stanie Środowiska.

W konferencji uczestniczyli prezydent miasta Dariusz Lisiecki, naczelnik Biura Ochrony Środowiska Urszula Podgajna oraz Zbigniew Lewicki z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska wraz z najbliższymi współpracownikami.
 
Prezentowany raport zawierał 15 rozdziałów, z czego 9 było o znaczeniu merytorycznym dla przedstawionego opisu stanu środowiska. Są to rozdziały opisujące:
 – stan obecny i zamierzenia w zakresie gospodarki wodno-ściekowej;
 – stan czystości wód powierzchniowych i podziemnych;
 – gospodarkę odpadami;
 – stan zanieczyszczenia powietrza;
 – poziom hałasu i pól elektromagnetycznych;
 – stan gleb;
 – cenne przyrodniczo obszary Zielonej Góry.
 
Edycja kolejnego raportu o stanie środowiska w Zielonej Górze była możliwa dzięki Władzom Miasta Zielona Góra, które dofinansowały badania wykonane przez lubuski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w 2010 roku i częściowo sfinansowały wydanie raportu. Opracowanie oraz opublikowanie materiałów było możliwe dzięki współpracy 31 osób. 1/3 zespołu stanowili pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz przedstawiciele wielu zielonogórskich instytucji, m.in. Urzędu Miasta Zielona Góra.
 
Głównym celem wydania całego raportu było propagowanie ekologicznego stylu życia, które przyczyni się do dalszej poprawy stanu środowiska w mieście.

źródło: zielona-gora.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj