5 marca minął termin obowiązywania dotychczasowych pozwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów. Wszystkie przedsiębiorstwa, które złożyły wnioski o aktualizację pozwolenia do tego terminu mogą prowadzić działalność do momentu uzyskania decyzji.

W związku z niepokojącymi sygnałami płynącymi z branży, Stowarzyszenie „Polski Recykling” wystosowało pismo do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w sprawie uwzględnienia terminów na usunięcie uchybień wskazanych w czasie kontroli dotyczących aktualizacji pozwoleń.

Zakłady recyklingowe zobligowane są do dostosowania się do nowych przepisów wynikających z Ustawy z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z art. 41a ustawy o odpadach, przed wydaniem zezwolenia na przetwarzanie odpadów oraz istotnej zmiany tych zezwoleń konieczne jest przeprowadzenie kontroli instalacji. Kontrolę przeprowadza komendant powiatowy (miejski) PSP w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej.

Po przeprowadzeniu kontroli komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej wydaje postanowienia w przedmiocie spełnienia określonych wymagań, na które nie przysługuje złożenie zażalenia. W przypadku, gdy organ przeprowadzający kontrolę wyda negatywną opinię właściwy organ odmawia wydania zezwolenia.

Pozwolenia zintegrowane. Jest czas na uzupełnienie wniosków

Przepisy te wskazują, że ustawodawca nie przewidział sytuacji, w której organ ma możliwość wezwania wnioskodawcy do usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli, określając ich zakres i termin wykonania. Wnioskodawca nie ma też możliwości wniesienia zażalenia na postanowienie organu kontrolnego.

– Nowelizacja ustaw nałożyła na zakłady przetwarzające odpady szereg nowych obowiązków. Wypełnienie tych wymagań jest trudne dla firm, co wynika głównie z różnic w interpretacji przepisów oraz konieczności poniesienia wysokich kosztów zakupu odpowiedniego sprzętu (np. zbiorniki PPOŻ) oraz organizacji prac w zakładzie. Brak możliwości usunięcia przez przedsiębiorcę uchybień wskazanych podczas kontroli powoduje, że organ po otrzymaniu opinii negatywnej od jednego z organów kontrolnych wydaje decyzję odmowną lub cofa obowiązujące zezwolenie. W przypadku gdy zezwolenie staje się nieważne, firma musi zakończyć działalność związaną z przetwarzaniem i zbieraniem odpadów i rozpocząć na nowo procedurę uzyskiwania zezwolenia. Naraża to przedsiębiorstwo na straty finansowe i skutkuje koniecznością wstrzymania odbioru odpadów – mówi Szymon Dziak-Czekan, prezes Stowarzyszenia „Polski Recykling”.

I dodaje: Biorąc pod uwagę trudności, jakie mają przedsiębiorstwa z wdrożeniem nowych wymagań Stowarzyszenie postuluje o wprowadzenie wytycznych, które umożliwiłyby wnioskodawcom usunięcie uchybień stwierdzonych podczas kontroli w celu dostosowania zakładów do obowiązującego prawa.

Gospodarka odpadami: problemy prywatnych przedsiębiorców

Czytaj więcej

Skomentuj