Ruszyła XIV edycja programu „Szkolne i przedszkolne projekty recyklingowe”. W ramach programu placówki edukacyjne na różnych szczeblach otrzymają wsparcie Fundacji RECAL w przygotowaniu i realizacji edukacji recyklingowej.

W oparciu o specjalne pakiety dla gimnazjów, szkół i przedszkoli, nauczyciele – szkolni koordynatorzy – realizują różne działania edukacyjne ze swoimi uczniami. Przez 13 lat funkcjonowania programu wzięło w nim udział ponad 1,7 miliona dzieci i młodzieży z niemal 6 tysięcy placówek oświatowych i edukacyjnych z całej Polski. Do końca 2008 roku Fundacja RECAL przeprowadziła 327 szkoleń w zakresie recyklingu na przykładzie alu-puszek dla ponad 11 tysięcy nauczycieli. Program realizowany był i jest przy współpracy z ponad 200 partnerami lokalnymi z terenu całego kraju. Należą do nich przede wszystkim jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, związki gmin) i firmy komunalne, ale także centra edukacji ekologicznej, ośrodki doskonalenia nauczycieli, parki narodowe i krajobrazowe, organizacje pozarządowe oraz punkty skupu surowców wtórnych.

Cele programu:
1. Prowadzenie aktywnej edukacji ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami na przykładzie korzyści płynących z odzysku i recyklingu aluminiowych puszek po napojach.
2. Podnoszenie świadomości i wrażliwości ekologicznej.
3. Zachęcenie wszystkich uczestników programu do zbiórki aluminiowych puszek po napojach.

Instalacje także odczuwają załamanie rynku recyklingu

Program w roku szkolnym 2009/2010 współfinansowany jest ze środków NFOŚiGW.

W wielu miejscach program będzie się rozpoczynał od szkolenia dla nauczycieli, w którym będą mogli wziąć udział również przedstawiciele samorządów oraz firm gospodarujących odpadami. W trakcie szkolenia uczestnikom przekazywane będą pakiety edukacyjne oraz informacje z zakresu racjonalnej gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odzysku i recyklingu aluminiowych puszek po napojach. Spotkania takie organizowane będą przez cały czas trwania programu.

Kolejnym etapem będzie przekazanie materiałów dydaktycznych placówce, która wyrazi chęć prowadzenia Programu u siebie. Do placówek zgłaszających się indywidualnie do Fundacji materiały będą wysyłane bezpośrednio do placówki. Placówki, których udział w Programie koordynowany jest przez Partnera otrzymają materiały za jego pośrednictwem. Placówki oświatowe otrzymają następujące materiały: pakiet edukacyjny, plakaty zachęcające do segregacji, płyta DVD z filmem „Nowe życie puszki” oraz przedstawieniem teatralnym „Ala w Alulandii”, pojemniki i worki na puszki oraz magnesy. Dodatkowym forum wymiany doświadczeń dla uczestników Programu jest biuletyn „AluWieści”, w którym zamieszczane będą m.in. regulaminy konkursów, informacje dla koordynatorów tego Programu. „AluWieści” dostarczane będą bezpośrednio do koordynatorów Programu.

Na bazie szkoleń i materiałów placówki będą realizowały u siebie Program. Placówki biorące udział w Programie zachęcamy do podejmowania wielu ciekawych działań edukacyjnych, z wykorzystaniem takich instrumentów jak np.: teatrzyki, konkursy plastyczne, a także festyny dla uczniów i rodziców.

Dla najlepszych placówek pod koniec roku szkolnego przygotowano:
– wyjazd na Zieloną Szkołę dla przedstawicieli 15 placówek (z każdej zaprosimy nauczyciela koordynującego program oraz 2 uczniów). Zielona Szkoła odbędzie się w październiku 2010 roku;
– przedstawienie teatralne "Ala w Alulandii" dla 15 przedszkoli;
– 50 sztuk aparatów cyfrowych;
– 150 sztuk odtwarzaczy mp3/mp4;
– 1.000 sztuk piłek nożnych oraz piłek siatkowych;
– 3.000 sztuk toreb bawełnianych;

Zaangażowanie placówek oceniane będzie na podstawie przekazanego przez placówki raportu. Termin nadsyłania raportów to 18 maj 2010 roku (pocztą, e-mailem, bądź bezpośrednio do biura Fundacji).

Ocena nadesłanych sprawozdań prowadzona będzie według kryteriów:

1. Działania w placówce – skuteczność i innowacyjność zrealizowanych działań edukacyjnych, gdzie najwyżej oceniane będą rozwiązania nowatorskie (np. konkurs plastyczny, muzyczny, fotograficzny, pisarski, własne przedstawienie teatralne, itp.),
2. Działania poza placówką – inicjatywy angażujące i informujące społeczność lokalną o realizowanych działaniach (publikacje medialne, prezentacje sceniczne podczas festynów, włączenie podmiotów spoza placówki do zbiórki puszek, itp.),
3. Masa zebranych puszek aluminiowych w przeliczeniu na jednego ucznia w placówce, która określana będzie na podstawie kopii poświadczeń sprzedaży wystawianych przez kupującego oraz pisemnej deklaracji ilości uczniów w nadsyłanym zgłoszeniu.

źródło: Fundacja RECAL

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj