O dodatkowe 3,5 mln złotych zwiększy się dofinansowanie projektu “Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

6 lipca prezydent Gdańska Paweł Adamowicz i marszałek Mieczysław Struk, w obecności minister rozwoju regionalnego, Elżbiety Bieńkowskiej, podpisali aneks do umowy o dofinansowanie Projektu w ramach RPO WP 2007-2013.

Podstawowe dofinansowanie przyznane na ten projekt w ramach konkursu na kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w ramach RPO WP w 2010 r. wynosiło 6 574 394,38 zł, co stanowiło 15,58 procent kwalifikowanych kosztów w projekcie. W ubiegłym roku projekt "Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku" zyskał dodatkowe wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 6 milionów złotych. Po zwiększeniu poziomu dofinansowania (o przyznane w ubiegłym roku 6 mln zł i obecnie – 3,5 mln zł) kwota wsparcia wynosić będzie ponad 16 mln zł, co stanowi 38,29 procent wartości projektu.

Projekt obejmuje zarówno działania o charakterze przestrzennym, jak i społecznym. Działania o charakterze społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczności lokalnej w Dolnym Mieście rozpoczęły się już na dobre. A realizowane są wraz z partnerami miasta w projekcie rewitalizacyjnym oraz podmiotami zrzeszonymi w Partnerstwie Społecznym „Dolne Miasto Otwarte: na historię – na siebie – na innych”. Projekty te skierowane są do wszystkich grup wiekowych. Wagę działań społecznych wpisanych w program rewitalizacji podkreślała obecna na spotkaniu minister rozwoju regionalnego, Elżbieta Bieńkowska: – Działania społeczne to bardzo ważna część projektu, a w perspektywie długiego okresu nawet najważniejsza.

Na terenie dzielnicy prowadzone są działania profilaktyczne, terapeutyczne i edukacyjne dla dzieci i młodzieży – działa już m.in. Świetlica Ucznia, Młodzieżowa Drużyna Smoczych Łodzi, Okienko Przedszkolne realizowany jest projekt Dotyk Sztuki. Dorośli korzystać mogą z programów profilaktycznych, poradniczych i wspierających w powstałej Poradni Rodzin. Całkowity koszt realizacji projektu to ponad 42 mln zł. Z czego ponad 5 mln przeznaczonych jest na działania społeczne.

– Dzięki pozyskanym środkom, jeszcze w tym roku rozpoczniemy przebudowę budynku przy ulicy Dobrej 8A i 8B z przeznaczeniem prowadzenia w nim Świetlicy Ucznia – zapowiada Grzegorz Sulikowski, kierownik Referatu Rewitalizacji gdańskiego magistratu. Na potrzeby bazy lokalowej dla działań społecznych zostanie także przebudowany i adaptowany budynek Centrum Sztuki Współczesnej "Łaźnia" przy ul. Jaskółczej 1.

A jak zmieni się wygląd dzielnicy? W ramach projektu przebudowana zostanie przestrzeń publiczna i infrastruktura podziemna w obrębie pasów drogowych ulic: Dolnej, prof. Z. Kieturakisa, Kurzej, Śluza, Wróblej oraz fragmentów ulic: Łąkowej, Radnej i Toruńskiej. Wykonana zostanie nowa nawierzchnia tych ulic, ciągów pieszo-jezdnych i stref postojowych. Zmodernizowana zostanie sieć wodociągowa i kanalizacyjna, wymieniona będzie kanalizacja deszczowa, powstanie aktywny system odprowadzający wody opadowe i gruntowe. Będzie więcej zieleni, w którą wpisze się mała architektura. Wyremontowane i przebudowane zostaną budynki mieszkalne przy ulicach: Dolnej, Łąkowej, Toruńskiej oraz Wróblej (zarządzanych przez Gdański Zarząd Nieruchomości i Wspólnoty Mieszkaniowe, których zarządy przystąpiły do projektu).

źródło: gdansk.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj