Jest szansa, że trzy najbardziej reprezentacyjne place grodu Kopernika nabiorą reprezentacyjnego wyglądu. Wniosek o ich rewitalizację stanął do konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 – Rewitalizacja Miast.

– Jest okazja, by przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej zrealizować kolejną olsztyńską inwestycję, a właściwie trzy. Staramy się szukać każdej możliwości poprawy życia w Olsztynie zarówno od strony funkcjonalnej, jak estetycznej, w taki sposób, by nie sięgać do kieszeni podatnika. Na inwestycje, których wartość szacujemy na blisko 10 mln. zł. chcemy pozyskać ok. 6,8 mln. zł. unijnego wsparcia – mówi Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna. Wnioski o rewitalizację placu Jana Pawła II, Jedności Słowiańskiej i Solidarności zostały złożone w konkursie – Rewitalizacja Miast – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013.

Strukturę miasta tworzą elementy mające wpływ na funkcjonalność przestrzenną organizmu miejskiego. Decydują o tym kwestie materialne tj. obiekty – ulice, place, układy komunikacyjne, infrastruktura techniczna oraz elementy stanowiące wspólna strukturę funkcjonalno-przestrzenną, tworzone przez system powiązanych ze sobą poszczególnych części miasta i ich układu kompozycyjnego. Obecnie trzy centralne obszary Olsztyna: plac Solidarnosci, Jana Pawła II i Jednosci Słowianskiej, są mało atrakcyjne i nie spełniają podstawowych zadań przypisanych do przestrzeni publicznej.

Plac Jana Pawła II o pow. ok.  2000 m2, jest typu tarasowego ze spadkiem w kierunku ulicy 11 Listopada. W rewitalizowanym obszarze jest ok. 260 m ciągów pieszych. Na placu występują elementy małej architektury oraz rzeźba – Matka z dzieckiem. Formą dominującą placu są schody wejścia głównego Ratusza, zachowana zieleń wysoka i wejście do Biura Obsługi Klienta. Istniejące słupy oświetlenia miejskiego obecnie nie posiadają wartości architektonicznych. Na placu istniała przed laty fontanna, która obecnie jest nieczynna i zagospodarowana jako kwietnik. Istniejące miejsca do odpoczynku nie spełniają swoich funkcji, z uwagi na ich ograniczona ilość oraz niska jakość. Plac nie stanowi reprezentacyjnego miejsca w centralnej części Olsztyna.. Przez to utrudnione jest organizowanie imprez masowych np. Sylwester, jak i kameralnych, jak śluby w zlokalizowanym w Ratuszu Urzędzie Stanu Cywilnego.

Rewitalizowany obszar pomiędzy Starym Miastem, a Ratuszem to teren o pow. ok. 9300 m2, przylegający od strony północnej do Starego Miasta, z zachowaną Bramą Górną, stanowiącą część średniowiecznych obwarowań, obecnie nazywana Wysoką Bramą. Obszar od strony północno-wschodniej, położony wzdłuż ulicy Jedności Słowiańskiej nosi nazwę Placu Jedności Słowiańskiej. Na terenie dzisiejszego placu znajduje się zasypana część dawnej fosy miejskiej oraz zasypane pozostałości murów obronnych. Obecnie część placu stanowi skwer z zielenią, na którym między ulicami Jedności Słowiańskiej i Lelewela, znajdują się 2 pomniki: – Trzy Gracje i popiersie M. Lengowskiego. W części ulicy Jedności Słowiańskiej, przylegającej do Starego Miasta. W części ulicy Jedności Słowiańskiej w obszarze Starego Miasta, jak również fragment ulicy Lelewela oświetlone są latarniami stylizowanymi. W rewitalizowanym obszarze jest ok. 600 mb ciągów pieszych. Otoczenie placu przed Wysoką Bramą zawiera małą architekturę w formie ław wokół zaprojektowanych fragmentów zieleni. Na całym terenie brakuje jednolitej polityki urbanistycznej. Dziś obszar ten nie posiada cech dawnego Placu Beliana, który wyróżniał się wieloma walorami estetycznymi i stanowił atrakcyjne miejsce do odpoczynku i rekreacji mieszkańców Olsztyna. Zakres tego zadania objęty jest opieką konserwatorską.

Plac Solidarności o pow. ok. 8500 m2 znajduje się w Śródmieściu przy al. Piłsudskiego pomiędzy ulicami Głowackiego i Kościńskiego. Al. Piłsudskiego należy do ulic podstawowego układu komunikacyjnego Olsztyna i stanowi oś funkcjonalną i kompozycyjną śródmieścia. Ulice Głowackiego i Kościńskiego pełnią funkcje ulic lokalnych. Obsługa komunikacyjna Pl. Solidarności jest możliwa z ul. Głowackiego z wjazdem w rejonie budynku Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego. Dojścia piesze do placu i parkingu są dostępne ze wszystkich otaczających ulic i przystanku autobusowego. Ciągów pieszych jest ok. 450 mb. Obecny parking to ok. 50 miejsc, które nie są wyznaczone czyli tzw. dzikie. Plac ten, z uwagi na stopnie na całym terenie jest niedostępny architektonicznie dla osób niepełnosprawnych. Na tym terenie zlokalizowane są latarnie, które nie spełniają swoich funkcji. Plac Solidarności, z uwagi na umiejscowienie na nim Pomnika Wolności Ojczyzny, jest miejscem uroczystości patriotycznych. Ceremonie związane z uroczystościami, są jednak utrudniane ze względu na zły stan placu, jak i ze względu na występujące na nim bariery architektoniczne. Plac od chwili swojego powstania – od II połowy ubiegłego stulecia, nie był remontowany.

"Program rewitalizacji obszaru Starego Miasta i Sródmiescia w Olsztynie" przyczyni się do stworzenia Olsztyna takim miejscem, które zachęci lokalną społeczność oraz ludność spoza  z miasta do pozostania i osiadania w Olsztynie. To bezpośrednio przyczyni się do rozwoju i podniesienia funkcji metropolitalnych miasta. Bezpośrednim celem jest wzmocnienie grodu Kopernika jako miasta  o wysokim potencjale rozwojowym, jako atrakcyjnego centrum przedsiębiorczości, usług i zamieszkiwania. Kolejnym zadaniem w ramach projektu jest przywrócenie możliwości sprawnego działania poprzez zmianę struktury terenów, przywrócenie i umieszczenie nowych funkcji, a przede wszystkim aktywizacje przestrzeni i jej jakościową zmianę Zagospodarowanie zaniedbanych placów w tkance urbanistycznej Olsztyna, połączone z poprawą estetyki przestrzeni publicznych związane z przywróceniem im funkcji publicznych poprzez np. organizacje imprez okolicznościowych podniesie atrakcyjność miasta.

Rewitalizacja trzech głównych placów w centrum, przyczyni się do podniesienia walorów estetycznych miasta, co z kolei znajdzie odzwierciedlenie w atrakcyjności turystycznej Olsztyna i bezpośrednio wzmocni funkcje metropolitarne stolicy Warmii i Mazur. Podniesie atrakcyjność zamieszkania, rozwoju i pracy, a także podniesie atrakcyjność miasta, co przyczyni się do rozwoju społeczno-gospodarczego, docelowo prowadząc do podniesienia konkurencyjnosci gospodarczej.

Projekt "Program rewitalizacji obszaru Starego Miasta i Śródmieścia w Olsztynie" składa się z trzech zadań:
I. Przebudowa Placu Jana Pawła II w Olsztynie realizowana w ramach rewitalizacji Placu Jana Pawła II,
II. Rewitalizacja obszaru pomiędzy Starym Miastem a Ratuszem,
III. Przebudowa Placu Solidarności przy ul. Piłsudskiego.

Pierwsze przedsięwzięcie obejmuje przebudowę Placu Jana Pawła II. Funkcja oraz wielkość placu nie ulęgną zmianie. Plac ma pełnić rolę przestrzeni publicznej umożliwiającej organizacje imprez masowych oraz imprez kameralnych przy USC. Plac ma pozwolić także na indywidualny wypoczynek z możliwością korzystania z bezprzewodowego internetu, a w sezonie zimowym – służyć,  jako miejsce ustawienia świątecznej choinki. Projekt przewiduje zachowanie zieleni wysokiej oraz możliwość wprowadzenia zieleni dodatkowej. Dodatkowo plac zostanie oświetlony kolumnami świetlnymi oraz punktami świecącymi do góry, zlokalizowanymi w powierzchni podłoża. Przewidziana jest także budowa kaskady wody w systemie zamkniętym i fontanny.

Drugie zadanie obejmuje przebudowę skrzyżowania ul. 11 Listopada z ul. Nowowiejskiego i ul. M. C. Skłodowskiej, polegającą na likwidacji istniejącego wjazdu na parking przed Wysoką Brama, z uwzględnieniem projektowanej ścieżki rowerowej oraz zmniejszenie szerokości ulicy Nowowiejskiego do 4,5 metra. Przebudowane zostaną także m.in.: odcinek ulicy Jednosci Słowianskiej od strony Starego Miasta na odcinku od ulicy Staromiejskiej do ulicy Prostej, plac przed Wysoka Brama, iluminacja świetlna.

W ramach trzeciego przedsięwzięcia przebudowany zostanie plac w poziomie terenu wraz z likwidacją istniejących poziomów, wykonany nowy wjazd od strony ulicy Głowackiego, który usprawni i ułatwi ruch drogowy, fontanna na placu. Wyeksponowany zostanie pomnik poprzez budowę łukowego ekranu wykonanego z płyt granitowych w wys. 1m z zamontowanymi masztami flagowymi. Dodatkowo zaplanowano utworzenie parkingu na 120 stanowisk.

Efektem realizacji projektu będą:
3 zrewitalizowane obszary
1,98 ha – pow. zrewitalizownaych obszarów
132 – liczba wybudowanych/przebudowanych/wyremontowanych miejsc parkingowych
43 – liczba wybudowanych/przebudowanych/wyremontowanych obiektów małej architektury 19786,71 m2 – pow. zagospodarowanych placów
3871,8 m – dł. wybudowanej/wyremontowanej infrastruktury technicznej
19786,71 m2 – pow. wyremontowanej/przebudowanej infrastruktury publicznej na terenie rewitalizowanym
3 – liczba obiektów przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych
1,31 km – dł. wybudowanych/przebudowanych/wyremontowanych ciągów pieszych

źródło: olsztyn.eu

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj