Dwie nowe fontanny, altana zakochanych, nowe oświetlenie i alejki, ławki i kwietniki, odnowione mostki nad Dzierżęcinką, do tego dużo szlachetnego kamienia i małej architektury – tak będzie wyglądał koszaliński Park Książąt Pomorskich już za dwa lata w wyniku kompleksowej rewitalizacji.

– To konkretne działania samorządu na rzecz mieszkańców Koszalina, tych najmłodszych i seniorów. Inwestycja przywróci świetność parku jako miejsca rekreacji i wypoczynku – mówił podczas konferencji prasowej pełniący obowiązki prezydenta Koszalina Piotr Jedliński. 

Na terenie nieruchomości o powierzchni 6,07 ha przewiduje się rewitalizację istniejących elementów zagospodarowania:
– powierzchni alejek i placów – ok. 11 000 m2
– fontanny
– altan
– schodów terenowych – ok. 250 m2
– elementów małej architektury
– powierzchni terenów zielonych – 32 642 m2

Obszar objęty opracowaniem jest bardzo zróżnicowany wysokościowo, różnice poziomów na terenie całego parku wahają się pomiędzy rzędnymi 24,00 a 34,90 m.n.p.m. Projekt zakłada zachowanie istniejącego ukształtowania terenu. Roboty rozbiórkowe będą polegały na: rozbiórce istniejącego oświetlenia, fontanny, zbiornika wyrównawczego oraz studzienek technologicznych, elementów małej architektury częściowo do wykorzystania po renowacji, nawierzchni utwardzonych alejek oraz placów i schodów terenowych. W ramach budowy zostaną wykonane następujące elementy:
– nowe oświetlenie uwzględniające obowiązujące normy i warunki techniczne w tym zakresie
– fontanna z zegarem słonecznym i iluminacja świetlną
– fontanna pływająca na stawie z podwodnym zestawem oświetleniowym
– nowe nawierzchnie alejek – z kostki kamiennej, z tłucznia kamiennego, żwirowe dwuwarstwowe oraz z płytek betonowych łączonych z kostką granitową
– elementy małej architektury w tym: ławki, kosze na śmiecie, karmniki, barierki ochronne, tablice informacyjne o parku i pomnikach przyrody, dwie altany podświetlane, trejaże, pergole, renowacja rzeźb z ich oświetleniem oraz tablicami informacyjnymi,
– renowacje obiektów mostowych w tym mostu „zakochanych" z ich oświetleniem
– ukształtowanie zieleni – projektowane nasadzenia drzew, krzewów, bylin oraz trawników mają na celu przywrócenie terenowi walorów estetycznych oraz wzbogacenie szaty roślinnej głównie o krzewy liściaste oraz iglaste, których ilość jest niewystarczająca.

Równocześnie wprowadzenie roślinności o kontrastowym wybarwieniu liści oraz roślin zimozielonych ma urozmaicić odbiór wizualny parku. Główne punktu projektu, to nadanie nowego charakteru placom przy fontannie, wokół pomnika C.K. Norwida, przy wejściu od strony ul. Młyńskiej. Projektuje się nowe skupiska krzewów oraz drzew wokół stawu parkowego, wzdłuż cieku wodnego oraz alejek parkowych spacerowych (łącznie 80 gatunków drzew i krzewów ) oraz wzbogacenie kolekcji różaneczników. 

źródło: koszalin.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj