Promocja Polski w obszarze przyrody i ekologii, jako nowoczesnego kraju dążącego do spełnienia wymogów pakietu klimatycznego, planującego rozwój gospodarczy w zgodzie z ekologią, przyciągającego turystów z całego świata, to główne cele programu „Eko-Polska”.

Informacje o wdrażaniu programu oraz podpisaniu umowy powołującej Polską Platformę Badawczą Systemów Ochrony Środowiska i Ekologii przedstawił  Stanisław Gawłowski sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska.

W spotkaniu, które odbyło się 22 września br., w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, wzięli również udział Katarzyna Sobierajska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki  oraz Jakub Szulc, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Głównym celem programu EKO-POLSKA jest promocja Polski jako nowoczesnego kraju, który dąży do spełnienia wymogów pakietu klimatycznego oraz chce rozwijać się gospodarczo w zgodzie z ekologią. Jednocześnie ma on promować potencjał Polski w obszarze przyrody i ekologii, a także w dziedzinie aktywnego wypoczynku, nowoczesnej bazy rehabilitacyjno-uzdrowiskowej oraz rolnictwa ekologicznego.

W ramach programu „EKO-POLSKA” (chcąc sprostać wyzwaniom naukowo – technicznym zawartym w Strategii Lizbońskiej oraz podejmując inicjatywę UE, budowy Europejskich Platform Technologicznych) 22 września 2010r., podpisano umowę dotyczącą powołania Konsorcjum Naukowo-Technologicznego pod nazwą „Polska Platforma Technologiczna Ekologii i Systemów Ochrony Środowiska”. Inicjatywa powstała w odpowiedzi na deklarację współpracy  podpisaną przez Ministra Środowiska, Ministra Sportu i Turystyki, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Zdrowia 24 czerwca 2009 r.

Konsorcjum będzie służyło wzmocnieniu współpracy pomiędzy sektorami: nauki, badań i rozwoju, przemysłu, edukacji, rynku pracy, służb państwowych oraz organizacji otoczenia społeczno-gospodarczego, na rzecz współkształtowania i realizacji programów, planów i strategii na poziomie narodowym oraz europejskim.

Dzięki umowie prowadzone będą badania nad opracowaniem takich technologii i produktów, których wdrożenie na rynku docelowym stworzy realną szansę wzrostu gospodarczego opartego na innowacyjności i wiedzy.

Konsorcjum PPSOŚ ma charakter otwarty, co oznacza że może przyjąć nowych członków. Jego koordynatorem jest SGGW w Warszawie.

Szczegółowe cele powołania Konsorcjum PPSOŚ obejmują:

   1. Nawiązanie współpracy w obszarze ochrony środowiska, pomiędzy twórcami a odbiorcami technologii, poprzez inicjowanie i prowadzenie badań naukowo– technicznych i rynkowych oraz komercjalizację opracowań,
   2. Ustalenie warunków współpracy pomiędzy członkami Konsorcjum PPSOŚ,
   3. Promocję innowacyjności i rozwoju naukowo technicznego na rzecz ochrony środowiska
   4. Wypracowanie SRA (ang. Strategic Research Agenda) czyli Strategicznego Programu Badań dla sektora technologii ochrony środowiska
   5. Włączenie się w realizację głównych działań Europejskiego Programu na rzecz ochrony środowiska,
   6. Udział w wypracowaniu wizji rozwoju sektorów działających na rzecz ochrony środowiska,
   7. Wspieranie organów administracji państwowej w budowaniu strategii rozwoju nowoczesnych technologii na rzecz ochrony środowiska
   8. Uczestnictwo w opracowaniu prognoz rozwoju nauki i technologii dla systemów ochrony środowiska
   9. Wypracowanie regulacji prawnych dotyczących bezpieczeństwa oraz standardów technologicznych ochrony środowiska dla urządzeń i systemów,
  10. Zwiększenie wsparcia finansowego nauki ze strony przemysłu poprzez podejmowanie wspólnych inicjatyw i projektów,
  11. Pokonywanie barier technologicznych i poza technologicznych rozwoju sektora,
  12. Włączenie się w tworzenie i realizację programów krajowych (Krajowego Programu Ramowego, Narodowego Planu Rozwoju i programów operacyjnych),
  13. Promocja i lobbying na rzecz szeroko rozumianego sektora systemów ochrony środowiska.

Program „EKO POLSKA” powstał z inicjatywy osób zainteresowanych współdziałaniem w obszarze ochrony środowiska oraz dzięki wsparciu Ministerstwa Środowiska, które zaprosiło do współpracy Ministerstwo Zdrowia, Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Sportu i Turystyki. Każde z tych podmiotów realizuje zadania związane z rozwojem ekoturystyki, rolnictwa ekologicznego, promocji zdrowia i wielu innych, które stały się obszarem współpracy w ramach programu. Przedstawiciele tych instytucji odpowiedzieli na zaproszenie Stanisława Gawłowskiego sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska do udziału w spotkaniu.

Źródło: Ministerstwo Środowiska

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj