W Ołomuńcu w Czechach odbyło się kolejne spotkanie polsko-czeskiej grupy roboczej ds. jakości powietrza w rejonach przygranicznych.

Podczas spotkania omówiono m.in. możliwości finansowania wspólnych działań poprawiających jakość powietrza w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 oraz Regionalnych Programów Operacyjnych.

Dyskutowano również o problematyce przeprowadzania kontroli spalania odpadów w gospodarstwach domowych po obu stronach granicy, w tym o podstawach prawnych kontroli oraz zakresie badań próbek popiołu, a także o możliwościach uzyskania dofinansowania w ramach środków krajowych na zakup nowych urządzeń grzewczych stosowanych w sektorze komunalno-bytowym.

W agendzie spotkania znalazła się ponadto problematyka ograniczenia emisji z sektora transportu. Rozmawiano m.in. o przygotowywanej w Pradze strefie ograniczonej emisji transportowej i możliwościach ustanowienia takich stref w Polsce.

W obradach grupy uczestniczyli przedstawiciele: Ministerstw Środowiska Polski i Czech, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, administracji samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego i lokalnego, a także wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska z województw nadgranicznych oraz województwa małopolskiego.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj